Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Czernikowo, 29 marca 2010r

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

 

 

I.        Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

 

 

 

II.     Stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy

 

 

 

III.   Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

1. obywatelstwo polskie,

 

2. pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,

 

3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 

4. nieposzlakowana opinia,

 

5. co najmniej 5 letni staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej, w tym co najmniej 2 letni staż na stanowisku kierowniczym,

 

6. wykształcenie wyższe ,

 

7. biegła znajomość przepisów administracji publicznej, postępowanie administracyjne (tj.K.p.a), ustrój samorządu terytorialnego,

 

8. umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

 

 

 

IV.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

1. prawo jazdy kategorii B,

 

2. obsługa urządzeń biurowych,

 

3. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań.

 

 

 

V.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:

 

1. organizacja pracy Urzędu i odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,

 

2. opracowywanie projektów zmian  Regulaminu Organizacyjnego,

 

3. opracowywanie projektów podziału Referatu na stanowiska pracy,

 

4. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

 

5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

 

6. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

 

7. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr (szkolenia),

 

8. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

 

9. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta, projektów uchwał Rady,

 

10. wykonywanie funkcji bezpośredniego zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

 

11. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

 

12. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

 

13. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

 

14. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

 

 

VI.  Wymagane dokumenty:

 

1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

 

2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 

3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 

4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 

6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 

7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 

8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/wymienionym stanowisku,

 

 

 

       VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy” do dnia 15 kwietnia 2010r.

 

VIII. Inne informacje:

 

Postępowanie konkursowe będzie II etapowe, obejmujące:

 

I etap – Kwalifikacja formalna

 

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane przez niego stanowisko urzędnicze.

 

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://www.bip.czernikowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

II etap – Kwalifikacja merytoryczna

 

Rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o wymagania stawiane kandydatowi w szczególności znajomości przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu. Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi wykaz imienny kandydatów na wskazane stanowisko urzędnicze wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

 

Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

 

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Czernikowo

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73967
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102672
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 13:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl