Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o wyborze oferty

            Czernikowo dnia 07.04.2010 r.

 

UG-3410-3/2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim”.

 

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia: Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim”:

1.     W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Aleksander Konarzewski
ul. Nowotoruńska 15
85-854 Bydgoszcz

 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały 2 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

 

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

 

Łączna punktacja

 

Uwagi

 

1

 

Aleksander Konarzewski
ul. Nowotoruńska 15
85-854 Bydgoszcz

 

100,00 pkt

 

100,00 pkt

 

oferta wybrana

 

2

 

WĄTARSKI Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer VW ul. Toruńska 169
87-800 Włocławek

 

96,15 pkt

 

96,15 pkt

 

 

 

2.     W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

3.     Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4.     Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia może być zawarta przed upływem terminu 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 w/w ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 firmy Aleksander Konarzewski ul. Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia jest najniższa, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73982
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102706
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 13:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl