Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

 

Czernikowo, dnia: 23.07.2010 r.
UG–7624-6-5/2009-2010
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czernikowo
Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż”,
przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
  •      499 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,
  •     77 – położonej w obrębie ewidencyjnym Wygoda,
  •    49/1, 49/2, 50/1, 50/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Witowąż
ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA,
że w dniu 23 lipca 2010 r. wydana została decyzja znak UG-7624-6-3/1/2009-2010 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia znak UG-7624-6-3/2009 z dnia 10.08.2009 r. polegającego na:
Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż.
Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 26 lipca 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 700 – 1500.
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania tj. do dnia 23 sierpnia 2010 r.
Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.czernikowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscowości Czernikowo.
Otrzymują:
1.        Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2.        a/a
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-07-23 16:06
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-02 17:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73865
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3101071
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl