Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Czernikowo, dnia 07.06.2011 r.

OSR.6220.6.2011

OBWIESZCZENIE

    Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
podaje do publicznej wiadomości :

 • informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ,,Budowa  budynku stacji demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji w granicach części działki o numerze ewidencyjnym 155  w miejscowości Czernikowo. Z powyższej nieruchomości zostanie wydzielona geodezyjnie działka przeznaczona do wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia,  granicząca frontem z pasem drogi krajowej nr 10, jednym bokiem z działką nr 602/3,  a w pozostałej części z macierzystą działką nr 155;
 • postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęte zostało na wniosek złożony w dniu 6 czerwca 2011 r. przez ”AUTO-LUX” Monika Chojnacka, ul. 3 Maja 31/33, 87-100 Toruń;
 • przedmiotem decyzji, która będzie wydana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest Wójt Gminy Czernikowo, organem właściwym do  dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, natomiast organem     właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy  nspektor Sanitarny w Toruniu;
 • zgodnie z art. 29 w/w ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa;
 • z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87- 640 Czernikowo (pok. nr 15), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 700 – 1500  oraz wtorki w godzinach 800 – 1600;
 • uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej  wiadomości, czyli od 8 czerwca 2011 r. do 28 czerwca 2011 r. w formie pisemnej,     ustnej do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Urzędu  Gminy Czernikowo: info@czernikowo.pl;
 • złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Czernikowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo oraz miejscu realizacji przedsięwzięcia: w sołectwie Czernikowo oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-07 15:41
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 11:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73929
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102357
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl