Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

WÓJT GMINY CZERNIKOWO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.
 

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 lit. b załącznika do Uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2015.

 

I. Rodzaj zadania:

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

 1. organizacja oraz uczestnictwo w imprezach i rozgrywkach sportowych promujących gminę
 2. organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży


II. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania:

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zgodnie
z projektem budżetu gminy na rok 2013 planuje się przeznaczyć 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:
 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie – art. 3 ust. 2
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i które obejmują swoją działalnością teren Gminy Czernikowo.
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na druku według wzoru
  (zał. nr 1) określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).
 2. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
 2. dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu,
  w przypadku gdy odpis, o którym mowa w punkcie III ppkt 3 lit. a,  nie zawiera tych informacji
 3. inne dokumenty, które w ocenie Oferenta  potwierdzają możliwość realizacji  zadania.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V.
 2. Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Ostateczna wysokość środków na dane zadanie będzie uzależniona od łącznej liczby złożonych i przyjętych do realizacji wniosków.
 3. Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Czernikowie – pok. nr 28 lub ze strony internetowej www.czernikowo.pl.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.
 2. Szczegółowe  warunki  realizacji  zadania  zostaną  określone w umowie
  o przyznaniu dotacji.
 3. Oferty niekompletne, złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.
 4. Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
 5. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
  i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

 

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy
w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia
27 lutego 2013 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

 

VI. Tryb, kryteria i termin wyboru oferty:

 1. Oceny i wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.
 2. Komisja dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu,
 2. merytoryczna wartość projektu,
 3. zasoby kadrowe,
 4. wymierne korzyści dla mieszkańców,
 5. koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł w finansowaniu projektu, struktura wydatków,
 6. kalkulacja kosztów,
 7. dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań i rozliczeń,
 8. struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,
 9. dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym.
 1. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 1 marca 2013 r., a informacja
  o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.
 4. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Czernikowo a oferentem.
 5. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
 6. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 7. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Joanna Kozakiewicz, tel. 54 287 50 01, wew. 54.

 

VII. W roku 2012 na dofinansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w drodze otwartego konkursu ofert wydatkowano środki w wysokości: 47.500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 złotych).

Lista podmiotów dotowanych w roku 2012:

L.p.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Ludowy Zespół Sportowy w Steklinie

Działalność statutowa LZS Steklin

15.000,00 zł

2

UKS „Olimpijczyk” Czernikowo

Mecze ligowe i turnieje piłki siatkowej sekcji siatkowej Setbol Czernikowo oraz szkolenie dzieci poprzez turnieje i zawody w grach zespołowych.

5.000,00 zł

3

UKS Comets Mazowsze

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
 i młodzieży – Aktywnie w naszym Mazowszu

9.500,00 zł

4

LZS „VICTORIA” Czernikowo Seniorzy

 

Rozgrywki piłkarskie drużyny „Seniorów”

LZS VICTORIA”

– runda wiosenna 2012/2013 oraz runda jesienna 2013

 

18.000,00 zł

 

 

 

                                  Razem:

47.500,00 zł

 

 

 

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-06 13:46
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-06 14:01

Do pobrania:

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-06 13:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74087
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104361
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl