Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia

REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2015 r.

W00.4233.1.2015.KŚ.2

      ZAWIADOMIENIE
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 73 ust. 1 oraz 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

  zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 lutego 2015 r. (uzupełniony: 16 marca 2015 r.), Gminy Miasto Włocławek, w imieniu której występuje Pełnomocnik - Pan Janusz Granatowicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.

Niniejsze zamierzenie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), tj.:

a. § 2 ust. 1 pkt 35 zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania (gromadzenia) nie mniej niż 10 min m3 nowej lub dodatkowej masy wody;

b. § 2 ust. 1 pkt 36 budowle piętrzące wodę o wysokości nie mniejszej niż 5 m;

c. § 3 ust. 1 pkt 5 elektrownie wodne;

d. § 3 ust. 1 pkt 7 stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne,napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. pkt 6;

e. § 3 ust. 1 pkt 60 drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

f. § 3 ust. 1 pkt 62 porty lub śródlądowe drogi wodne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 33,

g. § 3 ust. 1 pkt 65 budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych podlegające na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako
zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych;

h. § 3 ust. 1 pkt 86 zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mającena celu zmianę sposobu użytkowania terenu:

a) jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych;

c) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Strony na podstawie art. 10 § 1 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z dokumentacją przedsięwzięcia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pokój 511 (V piętro), w godz. 8.00 - 15.00, w dniach pracy RDOŚ oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Informuję, iż zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-04-02 09:42
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2015-04-02 09:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73917
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102335
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl