Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Czernikowo, dnia 13.11.2015 r.

IWP.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czernikowo
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

    Działając na podstawie art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 13 listopada 2015 r. na wniosek BPiIB Jagodziński Projekt z siedzibą: ul. Cisowa 2, 87-213 Ryńsk wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola - Osówka w km 2+193 ÷ 8+012, na łączną długość 5,819 km” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
201/1, 202/7, 202/5, 497/1, 204/5, 223/1, 205/1, 227/3, 490/1, 499/1, 501/1, 207/1, 503/1, 208/1, 232/3, 234/3, 209/1, 236/3, 211/1, 491/1, 507/1, 216/1, 214/1, 511/1, 217/1, 218/1, 242/1, 493/1, 519/1, 539/1, 253/1, 520/1 ,295/1, 521/1, 297/1, 494/1, 522/1, 299/3, 523/1, 301/3, 524/1, 303/4, 525/1, 304/3, 543/1, 494/4, 306/3, 306/5, 269/3, 527/1, 280/1, 313/3, 281/1, 442/1, 530/1, 314/1, 534/1, 535/1, 536/1, 329/1, 537/1, 333/4, 538/1, 331/1, 110/2, 104/1, 111/1, 105/1, 110/3, 106/1, 107/1, 112/1, 108/1, 109/1, 113/1, 129/1, 130/7,110/4, 130/5, 135/1, 105/3, 142, 136/1, 494/3, 45.

   Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

    Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 13.11.2015 znak IWP.6220.6.1.2015 występuje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, z wnioskiem o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.
   Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 700 – 1500 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 800 – 1600 (wtorki). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernikowo.
    Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo i w miejscu realizacji inwestycji.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-11-16 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74112
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104396
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl