Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z p. zm.), art. 11 ust. 1, 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 5 załącznika do Uchwały Nr XII/64/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

I. Rodzaj zadania:

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

1. organizacja oraz uczestnictwo w imprezach i rozgrywkach sportowych promujących gminę;

2. organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

II. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania:

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zgodnie z projektem budżetu gminy na rok 2016 planuje się przeznaczyć. 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:

a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – art. 3 ust. 2

b) Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i które obejmują swoją działalnością teren Gminy Czernikowo.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na druku według wzoru (zał. nr 1) określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

3. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,

b) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy odpis, o którym mowa w punkcie III ppkt 3 lit. a,  nie zawiera tych informacji

c) inne dokumenty, które w ocenie Oferenta  potwierdzają możliwość realizacji  zadania.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V.

5. Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Ostateczna wysokość środków na dane zadanie będzie uzależniona od łącznej liczby złożonych i przyjętych do realizacji wniosków.

6. Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Czernikowie – pok. nr 29 lub ze strony internetowej www.czernikowo.pl.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Szczegółowe  warunki  realizacji  zadania  zostaną  określone w umowie o przyznaniu dotacji.

3. Oferty niekompletne, złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.

4. Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

5. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 24 lutego 2016 r. do godz. 14.30, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania  w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

VI. Tryb, kryteria i termin wyboru oferty:

1. Oceny i wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2. Komisja dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym.

3. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu,

b) merytoryczna wartość projektu,

c) zasoby kadrowe,

d) wymierne korzyści dla mieszkańców,

e) koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł w finansowaniu projektu, struktura wydatków,

f) kalkulacja kosztów,

g) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań i rozliczeń,

h) struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,

i) dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

4. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 29 lutego 2016 r., a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.

7. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Czernikowo a oferentem.

8. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.

9. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

10. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest pani Hanna Kołaczyńska, tel. 54 287 50 01, wew. 59.

VII. W roku 2015 na dofinansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w drodze otwartego konkursu ofert wydatkowano środki w wysokości: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2016-02-04 12:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-04 14:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74053
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104311
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl