Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

            Czernikowo, dnia 06.09.2017 r.

IWP.6220.1.7.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 74 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t.) oraz  art. 41 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t), zwanej dalej ustawą Kpa,

 zawiadamia

 
o wydaniu decyzji znak; IWP.6220.1.6.2017 z dnia 06.09.2017r. zmieniającej decyzję IWP.6220.1.2.2017 wydanej dnia 08.03.2017 r. o umorzeniu postepowania w sprawie określenia warunków korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Czernikowo - Mazowsze, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr:

- 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,

- 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo,

- 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele,

- 164 - położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze,

oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym:

-261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Zmiana polega na rozszerzeniu ilości działek w poszczególnych obrębach ewidencyjnych, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz zmianie nazwy przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy jest wójt gminy.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 700 – 1500oraz wtorki w godzinach 8 00 – 1600  w terminie 28 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl, Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl, Urzędu Gminy Ciechocin ciechocin.bip.net.pl, a także wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie: Urzędu Gminy Czernikowo, Urzędu Gminy Obrowo i Urzędu Gminy Ciechocin oraz w miejscu realizacji inwestycji.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2017-09-07 11:42
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2017-09-07 11:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73954
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102647
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl