Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

 WÓJT GMINY CZERNIKOWO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) oraz § 5 załącznika do Uchwały Nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

I. Rodzaj zadania:

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

 1. organizacja imprez sportowych oraz szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych

II. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania:

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zgodnie
z projektem budżetu gminy na rok 2019 planuje się przeznaczyć 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. O przyznanie finansowania mogą ubiegać się:
  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – art. 3 ust. 2.
  2. Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i które obejmują swoją działalnością teren Gminy Czernikowo.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na druku według wzoru (zał. nr 1) określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. dokumenty, które w ocenie Oferenta potwierdzają możliwość realizacji zadania w tym oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach osób, które będą realizowały projekt
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V.
 5. Finansowanie przyznawane będzie na powierzenie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Ostateczna wysokość środków na dane zadanie będzie uzależniona od łącznej liczby złożonych i przyjętych do realizacji wniosków oraz dostępnej w konkursie alokacji środków finansowych.
 6. Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Czernikowie – pok. nr 25 lub ze strony internetowej www.czernikowo.pl.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia  31 grudnia 2019  r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu finansowania.
 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek komisji oferty będą mogły zostać uzupełnione w ciągu 3 dni, natomiast złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.
 4. Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
 5. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia  7 marca 2019 r. do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania  w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

VI. Tryb, kryteria i termin wyboru oferty:

 1. Oceny i wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czernikowo.
 2. Komisja dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. rodzaj i cel zadania;
  2. sposób realizacji zadania
  3. kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj kosztów;
  4. zasoby kadrowe;
  5. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego;
  6. dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.
 4. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy Czernikowo.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż  12 marca 2019 r., a informacja
  o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 6. Wysokość przyznanego finansowania może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.
 7. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Czernikowo a oferentem.
 8. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
 9. Finansowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy Czernikowo ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym  i merytorycznym.
 10. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest  Hanna Kołaczyńska, tel. 54 287 50 01, wew. 50.

VII. W roku 2018 na finansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w drodze otwartego konkursu ofert wydatkowano środki w wysokości: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-11 14:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-11 14:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73940
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102543
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl