Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

                                                                                             Czernikowo, 24 listopada 2011r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

    o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

I.       Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12,

87-640 Czernikowo.

II.    Stanowisko urzędnicze: księgowy w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w księgowości.

6. Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne .

7. Znajomość księgowości budżetowej.

8. Umiejętność obsługi programu Płatnik.

9. Znajomość bankowości elektronicznej.

10. Umiejętność obsługi komputera .

11. Znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

      IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. Systematyczność.

2. Dyspozycyjność.

3. Umiejętność interpretowania przepisów.

        V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Analiza kont księgowych analitycznie.

3. Księgowanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       VI. Wymagane dokumenty:

1. Aktualne  CV oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

            7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na   w/wymienionym stanowisku.

       8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu  dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926 ze zm./

         VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy” do dnia 05 grudnia 2011r.

         VIII. Inne informacje:

Postępowanie konkursowe będzie II etapowe, obejmujące:

I etap – Kwalifikacja formalna

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane przez niego stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://www.bip.czernikowo.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

II etap – Kwalifikacja merytoryczna

Rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o wymagania stawiane kandydatowi w szczególności znajomości przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu. Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi wykaz imienny kandydatów na wskazane stanowisko urzędnicze wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

   Wójt Gminy Czernikowo

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-11-24 09:39
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-24 09:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 102161
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 17:13

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3592178
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 09:32

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl