Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czernikowo, dnia 18.05.2009 r.

UG-3410-4/2009
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Makowiska-Kiełpiny od drogi powiatowej Nr 2047C do granicy Gminy Kikół w Suminie o długości 2 713,03 m”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr post. 121956 - 2009
Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Przebudowa drogi gminnej Makowiska-Kiełpiny od drogi powiatowej Nr 2047C do granicy Gminy Kikół w Suminie o długości 2 713,03 m” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno
(Oferta nr 1)
Oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia:
Cena netto: 1 308 602,81 zł
(słownie: jeden milion trzysta osiem tysięcy sześćset dwa złote 81/100);
VAT 22%: 287 892,62 zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 62/100);
Cena brutto: 1 596 495,43 zł
(słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 43/100.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zgodnie z częścią XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ. Oferowana cena nie przekraczała kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, co uzasadnia wybór złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. oferty.
Urząd Gminy w Czernikowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Makowiska-Kiełpiny od drogi powiatowej Nr 2047C do granicy Gminy Kikół w Suminie o długości 2 713,03 m”, wpłynęła jedna oferta:

Nr
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Oferowana cena brutto
Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)
Uwagi
1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno
1 596 495,43 zł
100 pkt
Oferta wybrana

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-05-19 15:54
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-19 15:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31761
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:38