Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czernikowo dnia 15.10.2009 r.

UG.3410-ZP-K-1/09
Do wszystkich Wykonawców nr post.: 349974 - 2009
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 349974 – 2009, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”.
Zawiadomienie o wyborze oferty
Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zamówienia pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 043 700,00 zł na spłatę pożyczek w kwocie 493 700,00 oraz na modernizację dróg w kwocie 550 000.00 zł” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył:
Kujawski Bank Spółdzielczy
ul. Chopina 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
(Oferta nr 1)
Oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia:
Cena kredytu: 190 853,46 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 46/100).
Oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą ocenę na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 043 700,00 zł na spłatę pożyczek w kwocie 493 700,00 oraz na modernizację dróg w kwocie 550 000.00 zł” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych,) do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę (wyszczególnienie Tabela – Wykaz wykonawców ze streszczeniem oceny złożonych ofert).
Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował Wykonawcę, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 200 000,00 zł.
Zgodnie z częścią XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Wybrany wykonawca spełnia wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania, a oferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, co uzasadnia wybór złożonej przez Kujawski Bank Spółdzielczy, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski oferty.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Urząd Gminy w Czernikowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” wpłynęła następująca oferta:
Wykaz wykonawców i streszczenie oceny złożonych ofert

Nr
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Oferowana cena
Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)
Uwagi
1
Kujawski Bank Spółdzielczy
ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
190 853,46 zł
100,00 pkt
oferta wybrana

 

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy zawiadamiam, że nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-10-19 08:59
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-19 09:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31806
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:38