Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty 

               Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia dostawa energii elektrycznej do budynków i urządzeń Gminnego Zakładu Komunalnego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:
 
Energa Obrót SA
ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk
 (Oferta nr 1)
 
Oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia :
 
Cena netto: 186.744,94 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 94/100);
VAT 22%:41.083,90 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 90/100);
Cena brutto: 227.828,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 84/100).
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne
 
Zgodnie z częścią X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, w którym zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Wybrany wykonawca zaoferował cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia, niższą od kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na dostawę energii, co uzasadnia wybór złożonej przez firmę
Energa Obrót SA oferty.
 
Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia publicznego pn.Dostawa energii elektrycznej do budynków i urządzeń Gminnego Zakładu Komunalnego”wpłynęły dwie oferty:
 

Nr
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Oferowana cena brutto
Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)
Uwagi
1
Energa Obrót SA
ul. MikołajaReja 29
80-870 Gdańsk
227.828,84 zł
100 pkt
Oferta wybrana
2
FITEN S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
246.564,31 zł
92 pkt.
 
 
Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy zawiadamiam, że nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-18 08:34
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-18 08:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31805
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:38