Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czernikowo, 28 stycznia 2010

GZK-ZP -3410-1/2010
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87- 100 Toruń
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa Koparko - Ładowarki”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr post. 16080 - 2010
Kierownik Gminnego Zakładu w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot dostawy Koparko -Ładowarkawybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87- 100 Toruń
 (Oferta nr 1)
Oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia:
Cena netto: 297 000,00 zł
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy );
VAT 22%: 65 340,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści zł.);
Cena brutto: 362 340,00 zł
(słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych ).
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zgodnie z częścią XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ. Oferowana cena nie przekraczała kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, co uzasadnia wybór złożonej przez firmę INTERHANDLER
Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń.
Kontakt
O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub odrębnym pismem.
  
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Urząd Gminy w Czernikowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia publicznego pn. „Dostawa Koparko- Ładowarki”, wpłynęła jedna oferta:

Nr
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Oferowana cena brutto
Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)
Uwagi
1
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87- 100 Toruń
362 340,00
100,00 pkt
Oferta wybrana
Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy zawiadamiam, że nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-01-28 13:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43438
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:39