Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czernikowo dnia 18.05.2010 r.
UG-3410-6/2010
Do wszystkich Wykonawców nr post.: 95248 - 2010
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 95248 – 2010 z dnia 06.04.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko – Orlik 2012 w miejscowości Mazowsze, gmina Czernikowo”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:
„Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko – Orlik 2012 w miejscowości Mazowsze, gmina Czernikowo”,
W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyło konsorcjum firm:
Lider: P.W. MARDO Mariola Stefańska
ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

Partner: „HAP” Joanna Bielińska
Zelgno 31, 87-140 Chełmża
W przedmiotowym postępowaniu złożono 13 ofert.
Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy
Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)
Łączna punktacja
Uwagi
1
Firma KASZUB Dariusz Kaszuba
ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno
97,66 pkt
97,66 pkt
 
2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEBAN”
inż. Jarosław Hryb
ul. Jarzębinowa 9, 75-682 Koszalin
84,45 pkt
84,45 pkt
 
3
Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych
ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń
75,48 pkt
75,48 pkt
 
4
POLCOURT Spółka Akcyjna
ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa
81,97 pkt
81,97 pkt
 
5
PANORAMA II Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia
96,58 pkt
96,58 pkt
 
6
Speed Sport Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
81,25 pkt
81,25 pkt
 
7
Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni, ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm
81,52 pkt
81,52 pkt
 
8
PRESTIGE Sp. z o.o.
ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin
89,65 pkt
89,65 pkt
 
9
ARAT Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo
99,69 pkt
99,69 pkt
 
10
Media Stadion Sp. z o.o.
ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin
91,12 pkt
91,12 pkt
 
11
GKL Grzegorz Kopczyński
ul. Jagiellońska 4, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
89,55 pkt
89,55 pkt
 
12
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „MURABET”
ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub-Dobrzyń
98,46 pkt
98,46 pkt
 
13
Konsorcjum firm:
Lider: P.W. MARDO Mariola Stefańska
ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo
Partner: „HAP” Joanna Bielińska
Zelgno 31, 87-140 Chełmża
100,00 pkt
100,00 pkt
oferta wybrana
Uzasadnienie faktyczne i prawne
       Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 13 złożona przez konsorcjum firm: Lider: P.W. MARDO Mariola Stefańska, ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo, Partner: „HAP” Joanna Bielińska, Zelgno 31, 87-140 Chełmża, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z rozdziałem 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia jest najniższa, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

 

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-05-21 08:55
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-21 09:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43482
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:39