Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wykonawcach zaproszonych do składania ofert

Czernikowo, dnia 15.06.2010 r.

UG-3410-4-6/2010
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 68771 – 2010 z dnia 29.03.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap III”.
INFORMACJA
o wykonawcach zaproszonych do składania ofert
Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap III” prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, w oparciu o dokumenty wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu informuje, iż warunki udziału w postępowaniu spełniają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.2.1. będzie większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert tych Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków według kryteriów określonych w pkt IV.1.2.
Z uwagi, iż wszyscy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu Zamawiający dokonał oceny spełniania tych warunków, zgodnie z treścią zamieszczonego ogłoszenia. Wszyscy Wykonawcy otrzymali maksymalną ilość 30 pkt.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu złożyło 6 wykonawców.
W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, iż do drugiego etapu postępowania zakwalifikuje pięciu wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełniania wymaganych warunków. W przypadku gdy w wyniku oceny, oferty otrzymają równą ilość punktów o zakwalifikowaniu do drugiego etapu decydować będzie data wpływu do Zamawiającego.
Lista wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap III”

L.p. wg kolejności wpływu ofert
Oznaczenie Wykonawcy
Nazwa (firma)
Ulica, numer domu, kod i miasto
1
MILEX Józef Milewski
ul. Strażacka 6, 09-522 Dobrzyków
2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja
ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża
4
Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych
ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń
5
Zakład Wielobranżowy Usługowo - Produkcyjny „FISZER” inż. Zdzisław Fiszer
ul. Gen. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica
Zaproszenia do składania ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przekazano Wykonawcom w dniu 15 czerwca 2010 roku.
Otrzymują:
1.      MILEX Józef Milewski, ul. Strażacka 6, 09-522 Dobrzyków
2.      Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
3.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża
4.      Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych, ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń
5.      Zakład Wielobranżowy Usługowo - Produkcyjny „FISZER” inż. Zdzisław Fiszer,
ul. Gen. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica
6.      MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. Waryńskiego 29,
71-310 Szczecin

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-06-16 09:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43481
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:39