Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czernikowo dnia 07.10.2010 r.
UG-3410-12/2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 259545 – 2010 z dnia 21.09.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 101132C w miejscowości Osówka, gmina Czernikowo”.
Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej Nr 101132C w miejscowości Osówka, gmina Czernikowo
W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy
Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)
Łączna punktacja
Uwagi
1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
100,00 pkt
100,00 pkt
oferta wybrana
Uzasadnienie faktyczne i prawne
       W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym czasie złożona została jedna oferta. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Oferowana przez Wykonawcę cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, co uzasadnia wybór złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie oferty.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-10-08 12:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43523
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:39