Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czernikowo dnia 07.10.2010 r.
UG-3410-13/2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 265275 – 2010 z dnia 27.09.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 1 507 000,00 zł”.
Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo
w kwocie 1 507 000,00 zł.
W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożył:
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu
ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.
Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy
Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)
Łączna punktacja
Uwagi
1
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu
ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń
100,00 pkt
100,00 pkt
oferta wybrana
2
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
87,00 pkt
87,00 pkt
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne
       W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym czasie złożone zostały dwie oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Oferowana przez Wykonawcę cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia jest najniższa, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów i uzasadnia wybór złożonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu oferty.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-10-11 13:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43447
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:39