Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czernikowo dnia 18.11.2010 r.
UG-3410-16/2010
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 316157 – 2010 z dnia 08.11.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia dla szkół podstawowych Gminy Czernikowo”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:
„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia dla szkół podstawowych Gminy Czernikowo”
Część Nr 4 – Pomoce dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Osówce
Część Nr 7 – Sprzęt komputerowy – Szkoła Podstawowa w Makowiskach
Część Nr 8 – Sprzęt komputerowy – Szkoła Podstawowa w Mazowszu
Część Nr 9 – Wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Osówce
Część Nr 10 – Sprzęt komputerowy – Szkoła Podstawowa w Steklinie
Część Nr 11 – Wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Makowiskach i Steklinie
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w Specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Wykaz, ocenę i porównanie złożonych ofert do poszczególnych części przedstawiono poniżej.
Część 4 – Pomoce dydaktyczne – Szkoła Podstawowa w Osówce
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyła firma:
„MOJE BAMBINO” sp. z o.o. sp. k
ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź
Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy
Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)
Łączna punktacja
Uwagi
3
„MOJE BAMBINO” sp. z o.o. sp. k.
ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź
100,00 pkt
100,00 pkt
oferta wybrana
Uzasadnienie faktyczne i prawne
       W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym czasie złożona została jedna oferta. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 firmy „MOJE BAMBINO” sp. z o.o. sp. k. ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Oferowana przez Wykonawcę cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający w toku badania i oceny ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 dokonał poprawy omyłek rachunkowych, powiadamiając o tym Wykonawcę.
Część 7 – Sprzęt komputerowy – Szkoła Podstawowa w Makowiskach
Zamawiający unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. W wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, stwierdzono brak w ofercie złożonej przez firmę ATAPOL z siedzibą w Bydgoszczy, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia wymaganego dokumentu w określonym terminie, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ pomimo uzupełnienia tego dokumentu przez Wykonawcę konieczne jest unieważnienie postępowania.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Część 8 – Sprzęt komputerowy – Szkoła Podstawowa w Mazowszu
Zamawiający unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. W wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stwierdzono brak w ofercie złożonej przez firmę ATAPOL z siedzibą w Bydgoszczy, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia wymaganego dokumentu w określonym terminie, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ pomimo uzupełnienia tego dokumentu konieczne jest unieważnienie postępowania.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Część 9 – Wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Osówce
Zamawiający unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Część 10 – Sprzęt komputerowy – Szkoła Podstawowa w Steklinie
Zamawiający unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. W wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stwierdzono brak w ofercie złożonej przez firmę ATAPOL z siedzibą w Bydgoszczy, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia wymaganego dokumentu w określonym terminie, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ pomimo uzupełnienia tego dokumentu konieczne jest unieważnienie postępowania.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Część 11 –Wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Makowiskach i Steklinie
Zamawiający unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2010-11-19 12:13
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-19 12:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43215
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:39