Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NADBUDOWA PODDASZA UŻYTKOWEGO, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CZERNIKOWIE.

Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo, www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54-287-50-01, godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa poddasza użytkowego, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Czernikowie.

2. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl.

3. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

4. ZAMAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 15 kwietnia 2011 r. do 30 września 2011 r.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

6.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

6.2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

– prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia;

– posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

6.2.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania związane z realizacją robót budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 500 tys. PLN każde.

6.2.3 Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

6.2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

- 1 osobą - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

Osoba ta musi legitymować się uprawnieniami budowlanymi od co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia oferty.

- 1 osobą - kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i wodno - kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- 1 osobą - kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 tys. PLN.

Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 tys. PLN.

6.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

7. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000 PLN.

8.  KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami:

  •  cena oferty                                                                   - 80 %
  •  termin wykonania przedmiotu zamówienia                   - 20 %

Łączna ilość punktów stanowi sumę ilości punktów przyznanych za kryterium „Cena oferty” i ilości punktów przyznanych za kryterium „Termin wykonania”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

  • Termin składania ofert upływa 31 marca 2011 r. o godz. 10.00
  • Otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2011 r. o godz. 10.05

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

11. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ.

12. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

13.  ZAMAWIAJĄCY NIE PRZWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

14. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP.

15. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONE ZOSTAŁO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 15 MARCA 2011 ROKU.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-03-15 13:37
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-31 14:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48288
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096427
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl