Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg nieograniczony

        Czernikowo, dnia 7.04.2011 r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

1. Zamawiający

  Gminny Zakład Komunalny, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko – pomorskie tel./ fax. (54) 288-92-21

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro dla dostaw i usług, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.).

3. Formularz zawierający SIWZ jest nieodpłatny i można go odebrać:

        - osobiście w siedzibie zamawiającego, godzinach pracy zakładu.

        - do pobrania na stronie internetowej www.czernikowo.pl.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
    4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie w ilości 27 000 litrów w skali roku.
    4.2. Wskazany wyżej przedmiot zamówienia, powinien być udostępniony Zamawiającemu w siedzibie lub oddziale Wykonawcy, na terenie miejscowości Czernikowo lub dostarczony na miejsce w ciągu 5 godzin, od momentu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania w ilości wskazanej przez Zamawiającego.
    4.3. Wymagania jakościowe oleju napędowego muszą odpowiadać wymaganiom obowiązującej w tym zakresie Polskiej Normy oraz być zgodne z zestawieniem parametrów podanych poniżej:

4.3.1 Gęstość w temp. +15 C 820-845 kg/m³
4.3.2 Zawartość siarki max 50 mg/kg
4.3.3 Temperatura zapłonu min 56° C
4.3.4 Temperatura zablokowania zimnego filtra przy temperaturze otoczenia:

  • temperatury dodatnie min    0° C
  • od 0 C do –5 C                    min – 10° C
  • od – 6 C do –15 C               min – 20° C
  • od –16 C do –20 C              min – 28° C
  • poniżej –20 C                      min – 34° C

4.3.5 Zawartość wody max 200 mg/kg
4.3.6 Liczba cetanowa min 51
    4.4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – przedmiot zamówienia objęty jest kodami we Wspólnym Słowniku  Zamówień – 09.13.40.00-7.

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, ani wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia

       Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 r.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków:

7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), spełniający warunki i wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ.
7.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w powyższych pkt. 1 i 2. W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

8. Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.

9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty
9.1.Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena.
9.2.Ceny ofert będą porównywane wg wzoru arytmetycznego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

                              C=(Cmin : Cbad ) x 100

                 gdzie:

                        C – liczba punktów w kryterium cena oferty

                        Cmin – cena najniższej oferty

                        Cbad– cena badanej oferty

Maksymalną ilość punktów za kryterium cena otrzymuje oferta z najniższą ceną.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska najwiekszą ilość punktów.

10. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 18 kwietnia 2011 roku do godz. 10:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 kwietnia 2011 roku o godz. 10:05.

11. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-04-07 12:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48299
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097160
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl