Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 7 osób z rodzin z problemami alkoholowymi.

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, ul. Słowackiego 12
87–640 Czernikowo, telefon / fax 54 287 50 01

www.czernikowo.pl, e-mail: gopsczernikowo@interia.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700 do 1500 , wtorek 800 do 1600

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok.  nr 1 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

4.1     Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej (CIS) - 12 uczestników. W ramach CIS zostanie zrealizowany zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym program, obejmujący:

4.1.1         REINTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ, na którą składać się będą:

a)     30 godzinny kurs interpersonalny,

b)     30 godzinny kurs aktywnego poruszania się po rynku pracy,

4.1.2         REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ, na którą składać się będą:

a)     kurs edukacyjny w zakresie gastronomiczno - hotelarskim, brukarskim lub inne w zależności od potrzeb, kwalifikacji i predyspozycji beneficjentów - 50 h/grupę,

b)     praktyka zawodowa – min. 200 h

4.2     Realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) – zajęcia dla grupy 7 osób z rodzin z problemami alkoholowymi.

4.2.1         Program ma obejmować 46 godzinny kurs wzmacniający, zawierający zajęcia:

a)     warsztaty kompetencji życiowych (20 h),

b)     warsztaty wzmacniające (16 h),

c)     poradnictwo prawne (10 h).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80.40.00.00-8 – usługa edukacji dorosłych i inne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:

-        (CIS) - od czerwca 2011 r. do września 2011 r.

-        (KIS) - od września 2011 r. do listopada 2011 r.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1     W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1         wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2         spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. lustawy Pzp,

7.1.3         przygotują ofertę zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4         złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1         Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

-         status Centrum Integracji Społecznej wraz z decyzją Wojewody w tym zakresie,

-         zapis w statucie o prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków należy przedłożyć:

-         Decyzję administracyjną wydaną przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Centrum Integracji Społecznej potwierdzającą nadanie statusu ww. Centrum,

-         Statut Wykonawcy (w przypadku KIS),

-         Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z treścią Załącznika Nr 3 do SIWZ

7.2.2         Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.3         Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.4         Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.5         Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.3     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8.      Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 1

 • Termin składania ofert upływa  16 czerwca 2011 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  16 czerwca 2011 r. o godz. 10.05

11.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 07 czerwca 2011 roku pod numerem 158137 - 2011

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Projekt: „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-07 15:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 22:18

Załączniki:

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-07 15:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48464
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110960
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl