Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Czernikowo, dnia 15.06.2011 r.

IZP.271.9.1.1.2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 163163 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 163163 – 2011 z dnia 13.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie”.

  1. Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem do P. 6.2.2. SIWZ „Wiedza i doświadczenie”

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była (jest) dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do szkół o wartości min. 70 tys. PLN brutto każda oraz przedstawi dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie (wykonywanie).

Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli firma przedstawi wykaz realizacji pracowni fizycznych, chemicznych z 2010 roku o łącznej wartości ok. 300 tys. złotych, potwierdzonych referencjami, realizowanych w wielu placówkach oświatowych na terenie kraju, gdzie wartość pojedynczej pracowni nie przekracza kwoty 40 tys. złotych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna spełnienie warunku pkt. 6.2.2. SIWZ.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-06-15 13:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72510
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34