Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

WYPOSAŻENIE PRACOWNI BIOLOGICZNEJ, FIZYCZNEJ ORAZ CHEMICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERNIKOWIE.

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia pracowni: biologicznej, fizycznej oraz chemicznej do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1.

Szczegółowy opis zadania określa Załącznik Nr 10 do SIWZ – Specyfikacja pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
39.15 00.00-8 – różne meble i wyposażenie

dodatkowy przedmiot:
39.16.00.00-1 – meble szkolne
39.16.21.00-6 – pomoce dydaktyczne
38.51.00.00-3 – mikroskopy
39.71.40.00-0 – wyciągi wentylacyjne
44.32.21.00-4 – kanały kablowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 26 sierpnia 2011 r.

Zamawiający udostępni pomieszczenia pracowni w celu dokonania montażu dostarczonego wyposażenia w dniach 16 08.2011 roku do 26.08.2011 roku.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1     W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1         wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2         spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp,

7.1.3         przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4         złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1         Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

-         prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania czynności  stanowiących przedmiot zamówienia;

-         posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.2.2         Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była (jest) dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do szkół o wartości min. 70 tys. PLN brutto każda oraz przedstawi dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie (wykonywanie).

7.2.3         Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.4         Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.5         Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 tys. PLN.

7.3     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8.      Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

û  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).

û  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

û Termin składania ofert upływa  22 czerwca 2011 r. o godz. 10.00

û Otwarcie ofert nastąpi  22 czerwca 2011 r. o godz. 10.05

11.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Projekt „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej
Zespołu Szkół w Czernikowie” realizowany jest w ramach działania
3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 13 czerwca 2011 roku pod numerem 163163 - 2011

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-06-17 10:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 23:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48463
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110953
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl