Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ
W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO – ETAP IV

Projekt współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej”

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych, obejmująca obszar zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic: Zajączkowo, Wiśniowej, Polnej, Chabrowej i Targowej w Czernikowie.

Planowana inwestycja obejmuje zgodnie z dokumentacją projektową następujący zakres prac:

-     Roboty budowlano-montażowe na kanale śr. 800 mm:roboty ziemne – kanał śr. 800 mm, roboty odwodnieniowe, roboty montażowe, roboty budowlano – montażowe przy budowie wylotu oraz montaż separatora i osadnika, budowa drogi technologicznej,

-     Kanalizacja deszczowa w ulicy Wiśniowej i ulicach osiedlowych: roboty ziemne – kanały główne, przykanaliki, roboty montażowe,

-     Kanalizacja sanitarna:roboty ziemne, roboty odwodnieniowe, roboty montażowe, roboty ziemne pod przykanaliki, roboty montażowe – przykanaliki, roboty budowlano - montażowe – tłocznia P-4 i P-5 (tłocznia typ AWALIFT 01 o parametrach przepływ 3 m3/h – pompy szt. 2 o mocy 1,5 KW, wysokość podnoszenia 8 m wraz z szafkami sterowniczymi oraz armatura towarzyszącą, tłocznia typ AWALIFT 02 o parametrach przepływ 6 m3/h – pompy szt. 2 o mocy 1,5 KW, wysokość podnoszenia 7 m wraz z szafkami sterowniczymi oraz armaturą towarzyszącą, wyposażenie bhp wg specyfikacji w PB), ogrodzenie przepompowni oraz utwardzenie terenu, instalacje elektryczne na przepompowni, rurociąg tłoczny – roboty ziemne i montażowe,

-     Odbudowa nawierzchni asfaltowych: budowa drogi technologicznej oraz naprawa nawierzchni asfaltowych ul. Zajączkowo, roboty rozbiórkowe nawierzchni oraz ich odbudowa, budowa chodnika,

-     Sieć wodociągowa: roboty ziemne, roboty montażowe,

-     Dostawa urządzenia ciśnieniowo - ssącego na podwoziu samochodowym do utrzymania i konserwacji tłoczni oraz sieci kanalizacyjnejo mocy min. 180 KM wraz z wyposażeniem (wg specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ i PB) - dostawa urządzenia w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty podpisania umowy na całość zadania.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
dodatkowy przedmiot:
45.23.24.10-9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45.23.21.30-2 – roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45.23.21.50-8 – roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.32.20-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.22-1 – roboty budowlane w zakresie budowy chodników i asfaltowania
34.11.40.00-9 – pojazdy specjalne
34.14.45.00-3 – pojazdy do transportu odpadów i ścieków

Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:

-         Etap I – 35% zakresu robót – do 30 listopada 2011 roku

-         Etap II – 45% zakresu robót – do 30 listopada 2012 roku

-         Etap III – 20% zakresu robót – do 30 września 2013 roku.

Podane terminy są terminami maksymalnymi w jakich Zamawiający oczekuje realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1      W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1          wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2          spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. lustawy Pzp,

7.1.3          przygotują ofertę zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4          złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1          Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

-         prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia;

-         posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.2          Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie sieci wodno – kanalizacyjnych o wartości co najmniej 30 milionów złotych brutto, w tym przynajmniej jedno zadanie o wartości brutto co najmniej 17 mln złotych, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat i miejsca wykonania.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzające należyte ich wykonanie.

7.2.3          Potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował podstawowym sprzętem i maszynami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

-         koparka gąsienicowa o poj. łyżki 1,2 m3                                   - 1 szt.

-         koparka gąsienicowa jednonaczyniowa o poj. łyżki 0,6 m3       - 2 szt.

-         spycharka o mocy 100 KM                                                        - 1 szt.

-         koparko-ładowarka                                                                    - 4 szt.

-         żuraw samochodowy 12 – 16 t                                                 - 1 szt.

-         samochód samowyładowczy o ład. 15 t                                   - 1 szt.

-         walec drogowy                                                                         - 1 szt.

-         rozściełacz mas bitumicznych                                                  - 1 szt.

-         zestaw igłofiltrów z pompą o wyd. 270 m3/h                            - 1 kpl

-         szalunki słupowe do gł. 3,9 m                                                  - 60 m dł. cał.

-         szalunki typu boks do gł. 2,4 m                                                - 100 m dł. cał.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.2.4          Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

-        Kierownik budowy - 1 osoba

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr243, poz. 1623 z późn. zm.)lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - min. 10 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno ściekowej.

-        Kierownik robót sanitarnych - 1 osoba

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr243, poz. 1623 z późn. zm.)lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

-        Kierownik robót elektrycznych - 1 osoba

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr243, poz. 1623 z późn. zm.)lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

-        Kierownik robót drogowych - 1 osoba

uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr243, poz. 1623 z późn. zm.)lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

-        Kierownik robót ogólnobudowlanych - 1 osoba

uprawnienia budowlane do kierowania robotami ogólnobudowlanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.2.5          Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

Uwaga:wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

7.3      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8.      Informacja na temat wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości  200 tys. zł (słownie złotych: dwieście tysięcy  00/100).

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami:

·          cena oferty                                                                   - 75 %

·          termin wykonania przedmiotu zamówienia                 - 25 %

Łączna ilość punktów stanowi sumę ilości punktów przyznanych za kryterium „Cena oferty” i ilości punktów przyznanych za kryterium „Termin wykonania”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

  • Termin składania ofert upływa  10 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00
  • Otwarcie ofert nastąpi  10 sierpnia 2011 r. o godz. 10.05

11.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 26 lipca 2011 roku pod numerem 216454 - 2011

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej”

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-07-26 12:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-27 08:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48450
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110620
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl