Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 12.08.2011 r.

IZP.271.14.1.1.2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 212783 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 212783 – 2011 z dnia 05.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej”.

Dotyczy instrukcji dla Wykonawców

1.       Pytanie:

Dot. pkt 4 ust. 4.4 – Czy Zamawiający posiada inne niż wymienione w pkt 4 ppkt 4.4 dokumenty, pozwolenia, które pomogą Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia? Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada innych dokumentów.

2.       Pytanie:

Dot. pkt 4 ust. 4.7 – Rozumiemy, że nieprzeprowadzenie wizji lokalnej nie wyklucza Wykonawcy z postępowania przetargowego i jest tylko zaleceniem Zamawiającego? Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej nie wyklucza Wykonawcy z postępowania przetargowego.

3.       Pytanie:

Dot. pkt 5 ust. 5.2 – Prosimy o informacje o jaki czas może się wydłużyć termin realizacji umowy, informacja ta pozwoli na dokonanie prawidłowego oszacowania ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru za wyjątkiem pkt 20.4.1. SIWZ na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”. Treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.czernikowo.pl

4.       Pytanie:

Dot. pkt 6 ust. 6.2. ppkt 6.2.1 - Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zapisanego w przytoczonym punkcie w sytuacji gdy zamówienie spełniające zapisany warunek jest częściowo ukończone tzn. inwestycja podzielona jest na dwa kontrakty i do jednego z nich wydana została decyzja o użytkowaniu a w przypadku drugiego kontraktu roboty toczą się terminowo co poświadczone jest referencjami wydanymi przez Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony.

5.       Pytanie:

Dot. pkt 7 ust. 7.1 ppkt 7.1.2 – W przytoczonym punkcie jest zapis o zrealizowanych usługach w okresie ostatnich pięciu lat co jest oczywistą omyłką. Prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu w celu uniknięcia kontrowersji na etapie składania i weryfikacji ofert.

Odpowiedź:

Pkt 6.2.2. SIWZ i Załącznik Nr 6 do SIWZ – Doświadczenie Wykonawcy zawierają zapis o zrealizowanych przez Wykonawcę usługach w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w związku z powyższym w celu ujednolicenia zapisu Zamawiający dokona stosownej zmiany w pkt 7.1.2. SIWZ.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści pkt 7.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Obecne brzmienie pkt 7.1.2. SIWZ:

Wykaz wykonanych usług (Doświadczenie Wykonawcy) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, stanowiący oświadczenie podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z treścią Załącznika Nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji usługi zostały wykonane należycie.

Dotyczy Projektu Umowy

6.       Pytanie:

Dot. § 1 ust. 6 pkt 36 – Prosimy o informację z jaką częstotliwością Zamawiający przewiduje zwoływać narady koordynacyjne. Informacja ta pozwoli na dokładne oszacowanie ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Narady koordynacyjne będą się odbywać w zależności od potrzeb.

7.       Pytanie:

Dot. § 2 ust. 1 ppkt 4 – Prosimy o zmianę przytoczonego paragrafu na umożliwienie roszczeń Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych. Przypominamy, że nadzór nie odpowiada za tempo prac prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8.       Pytanie:

Dot. § 5 ust. 5 – Przytoczony paragraf umowy pozostaje w sprzeczności z zapisem instrukcji dla wykonawców, w której napisane jest, że obecność Wykonawcy na terenie budowy musi być dostosowana do zapewnienia skutecznego i należytego nadzoru. Prosimy o wykreślenie stosownego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projekcie umowy, które uściślają zapisy zawarte w instrukcji dla wykonawców.

9.       Pytanie:

Dot. § 6 ust. 3 – Uzależnianie wynagrodzenia Inwestora Zastępczego od wysokości procentowego zaawansowania robót budowlano – montażowych jest nieprawidłowe i może powodować konflikt interesów. Nadzór nie odpowiada za tempo robót i ryzyka będące po stronie Wykonawcy robót budowlano - montażowych.

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie przetargowe dotyczy wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Projektu umowy.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-08-12 14:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-13 07:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48465
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3111447
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl