Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Modyfikacja treści SIWZ:

Czernikowo, dnia 12.08.2011 r.

IZP.271.14.2.2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 212783 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 212783 – 2011 z dnia 05.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”
.

MODYFIKACJA
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”.

Zakres modyfikacji jest następujący:

 1. Dokonuje się zmiany w pkt 7.1.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zapis przed zmianą:

Wykaz wykonanych robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, stanowiący oświadczenie podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z treścią Załącznika Nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • zapis po zmianie brzmi:

Wykaz wykonanych usług (Doświadczenie Wykonawcy) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, stanowiący oświadczenie podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z treścią Załącznika Nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji usługi zostały wykonane należycie.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-13 07:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-13 08:06

Załącznik:

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-16 08:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48443
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110496
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl