Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101157C W MIEJSCOWOŚCI OSÓWKA - ŁAZY

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 101157C w miejscowości Osówka – Łazy o długości 0,752 km, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres prac związanych z modernizacją drogi obejmuje m.in.: wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – gr. 25 cm, spryskanie wyrównanej podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową i wykonanie nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, obsługę geodezyjną, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy dróg
dodatkowy przedmiot:
45.23.00.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy dróg
45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę
45.11.20.00-5 – roboty w zakresie usuwania gleby
45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.24.51-8 - roboty odwadniające i nawierzchniowe
71.35.18.10-4 – usługi topograficzne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:
do dnia 20 października 2011 r.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1     W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1         wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2         spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. lustawy Pzp,

7.1.3         przygotują ofertę zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4         złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1         Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

-         prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia;

-         posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.2         Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwa zadania związane z realizacją robót drogowych o wartości minimum300 tys. zł brutto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat i miejsca wykonania.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzające należyte ich wykonanie.

7.2.3         Potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował podstawowym sprzętem i maszynami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

-         koparka, koparko – ładowarka – co najmniej 1 szt.

-         zagęszczarka do gruntu – co najmniej 2 szt.

-         samochód ciężarowy – co najmniej 2 szt.

-         walec drogowy – co najmniej 1 szt.

-         rozściełacz mas bitumicznych – co najmniej 1 szt.

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej.

7.2.4         Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj. minimum kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby te muszą legitymować się uprawnieniami budowlanymi od co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia oferty.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

7.2.5         Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości minimum 300 tys. zł.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

Uwaga:wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

7.3     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8.      Informacja na temat wadium:

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

  • Termin składania ofert upływa  19 września 2011 r. o godz. 10.00
  • Otwarcie ofert nastąpi  19 września 2011 r. o godz. 10.05

11.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 02 września 2011 roku pod numerem 235779 - 2011

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-09-02 14:02
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-02 14:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48290
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096480
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl