Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU

w ramach projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”
.

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl, tel.: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 15 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.      Określenie przedmiotuoraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu przez okres 36 m-cy wg wymagań stawianych przez Zamawiającego, określonych w SIWZ.

4.2      Usługa obejmuje dostawę szerokopasmowegoInternetu o przepustowości co najmniej 60 Mbps do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, na terenie gminy Czernikowo - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo.

4.3      Minimalne parametry techniczne:

–      dostawa szerokopasmowegoInternetu o przepustowości co najmniej 60 Mbps,

–      łącze symetryczne,

–      możliwość zwiększania pasma przepływności do 100 Mbps,

–      stała adresacja IP,

–      ilość dostępnych adresów IP – min. 10 adresów,

–      zapewnienie transmisji danych bez limitu– brak ograniczenia ilości przesyłanych danych, zarówno do jak i od Zamawiającego,

–      średni czas opóźnienia nie większy niż 50 ms,

–      wykorzystywane urządzenia dostępowe wspierające znakowanie ruchu przy pomocy pola DSCP jako mechanizmu zapewnienia jakości QoS,

–      łącze musi dać możliwość wykreowania odseparowanej usługi VPN MPLS.

–      dostęp do sieci Internet przez 24 godziny  na dobę, przez 7 dni tygodniu, przez okres 36 miesięcy,

–      gwarancja rocznej dostępności usług na poziomie minimum 99,0 % / rok,

–      możliwość zgłoszenia awarii 24 godz./ dobę przez 7 dni w tygodniu,

–      udzielenie 36 miesięcznej bezpłatnej gwarancji prawidłowego świadczenia usługi dostępu do Internetu - okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego,

–      informowanie Zamawiającego o wystąpieniu awarii oraz o planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia,

–      usuwanie awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości, nie zawinionych przez Zamawiającego, nie powodujących całkowitego braku dostępu do Internetu w punkcie odbioru usługi, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia,

–      usuwanie awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości, nie zawinionych przez Zamawiającego, powodujących brak dostępu do Internetu w punkcie odbioru usługi, w terminie nie dłuższym niż 10 godzin od zgłoszenia.

4.4      Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1.1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
72.41.10.00-5 – dostawcy usług internetowych
dodatkowy przedmiot:
72.40.00.00-4 – usługi internetowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

6.1      Umowa na świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu zostanie podpisana na okres 36 miesięcy.

6.2      Termin realizacji (instalacji i uruchomienia usługi) od podpisania umowy: nie dłużej niż 2 tygodnie.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1      W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1          wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2          spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. lustawy Pzp,

7.1.3          przygotują ofertę zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4          złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.2.1          Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

-         prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia;

-         posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i złożonych dokumentów.

7.2.2          Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, Zamawiający uzna świadczenie usług dostępu do Internetu na łączach o przepustowości minimum 30 Mbps o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto każda.

Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzające należyte ich wykonanie.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.2.3          Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.4          Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.5          Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.3      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8.      Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymagawniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  26 października 2011 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  26 października 2011 r. o godz. 10.05

11.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18 października 2011 roku pod numerem 273481 - 2011

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Zamówienie będzie finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-18 13:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-18 15:21

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-18 13:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72703
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34