Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNA DOSTAWĘ ENERGII DLA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W CZERNIKOWIE

1.ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87–640 Czernikowo, www.czernikowo.pl, gzk@czernikowo.pl, tel.: 54-288-92-19, godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

2.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków i urządzeń Zamawiającego.

3.OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl.

4.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

5.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz 7 do SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają aktualnie obowiązujące koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2) posiadają aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

Ocena spełniania tych warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ
Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie opłaconego opłatą skarbową lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.

8.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

9.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo, sekretariat Zakładu.

1.Termin składania ofert upływa 28 października 2011 r. o godz. 1200
2.Otwarcie ofert nastąpi 28 października 2011 r. o godz. 1205

10.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

11. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ.

12. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

drukuj (Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:)

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-10-19 12:49
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-19 13:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48417
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3108247
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:23

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl