Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Czernikowo, dnia 21.10.2011 r.

IZP.271.19.1.1-2.2011

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 273481 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 273481 – 2011 z dnia 18.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.

1.       Pytanie:

Czy zamawiający w opisie zamówienia specyfikując parametry techniczne w pkt 4.5.9 specyfikując, że łącze musi dać możliwość wykreowania odseparowanej usługi VPN MPLS, miał na myśli łącza IP VPN?

Odpowiedź:

Z punktu widzenia Zamawiającego ważne jest, by wykreowany kanał transmisji danych był odseparowany od usługi dostępu do Internetu.

2.       Pytanie:

Co Zamawiający dokładnie miał na myśli pisząc o odseparowanej usłudze VPN MPLS?

Odpowiedź:

Odseparowana – nie będąca częścią usługi dostępu do Internetu (logicznie odseparowany kanał transmisyjny).

3.       Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zestawiane odseparowanej usługi VPN za pomocą tunelowania PPTP, L2TP/IPSec lub SSTP?

Odpowiedź:

Zamawiający pisząc MPLS VPN nie wymaga szyfrowania, a jedynie wykorzystania technologii MPLS do kreowania na bazie infrastruktury Zamawiającego odseparowanych kanałów transmisyjnych.

4.       Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisu umowy w trakcie jej trwania w związku z pojawiającym się zapisem o możliwości zwiększenia przepływności do 100Mbit.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje aneksowanie umowy.

5.       Pytanie:

Zgodnie z pkt 4.5. SIWZ oraz pkt. IV Załącznika Nr 1.1. do SIWZ Zamawiający wyznaczył minimalne parametry techniczne usługi i określił m.in. w ppkt 7 średni czas opóźnienia natomiast nie podał w jaki sposób ma być on mierzony.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób mają być mierzone statystyki opóźnień.

Odpowiedź:

Średni czas opóźnienia rozumiany jest jako opóźnienie pomiędzy węzłem abonenta, a routerem/węzłem Wykonawcy, z którego będzie świadczona usługa dostępu do Internetu, i mierzony za pomocą narzędzi statystycznych – pomiar opóźnienia raz na godzinę i z tego średnia miesięczna.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy stałego monitoringu jakości świadczonej usługi wykorzystania wykupionej przepustowości (z wykorzystaniem protokołu SNMP). Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawiać takie statystyki obejmujące okres do 1 roku wstecz od dnia, w którym została wysłana prośba o przedstawienie statystyk.

6.       Pytanie:

Zgodnie z pkt 4.5. SIWZ oraz pkt IV ppkt 9 Załącznika Nr 1.1. do SIWZ łącze musi dać możliwość wykreowania odseparowanej usługi VPN MPLS.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu i określenie czy ma to być w ramach przedmiotowego pasma czy wraz z nową usługą będzie dodatkowa przepustowość na nią.

Odpowiedź:

Wykonawca w ramach oferowanej usługi zapewni możliwość zestawienia logicznie odseparowanych usług transmisji danych w technologii MPLS VPN (w ramach przedmiotowego pasma).

7.       Pytanie:

Zgodnie z pkt 5.2. SIWZ Zamawiający wyznaczył termin realizacji (instalacji i uruchomienia usługi) od podpisania umowy: nie dłużej niż 2 tygodnie. Termin ten zdaniem wykonawcy jest nie do przyjęcia, narusza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, bowiem uprzywilejowuje w sposób nieuprawniony jednego z wykonawców kosztem pozostałych. Z uwagi na konieczność zakupu sprzętów, uzyskania zgód i pozwoleń oraz czas potrzebny na fizyczne wykonanie prac przez Wykonawcę, który nie posiada własnej infrastruktury na tym terenie, czyni realizację zamówienia niemożliwym z przyczyn obiektywnych. Dotrzymanie określonego przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi jest teoretycznie możliwe tylko przez tego wykonawcę, który dotychczas dostarczał Zamawiającemu tego rodzaju usługi i dysponuje już właściwą infrastrukturą. Będzie on bowiem mógł wykorzystać zbudowaną już infrastrukturę i w oparciu o nią uruchomić świadczenie usług.

Tym samym Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji SIWZ w tym zakresie i wydłużenie terminu realizacji usługi do co najmniej 8 tygodni od momentu podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający w § 3 Projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ zawarł następujący zapis:

Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie okresu realizacji umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania umowy może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:

a)      siły wyższej,

b)      ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z warunkami umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji umowy. Przedłużenie okresu realizacji umowy zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

Wyznaczając w SIWZ termin realizacji instalacji i uruchomienia usługi na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie od podpisania umowy, Zamawiający kierował się terminem zakończenia prac związanych z budową infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo, koniecznością podłączenia do sieci Beneficjentów Ostatecznych, uruchomienia i sprawdzenia wybudowanej infrastruktury.

drukuj (Wyjaśnienie treści SIWZ:)

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-10-21 13:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48449
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110610
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl