Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 343330 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 343330 – 2011 z dnia 19.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

 

Pytanie 1. W załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy w § 5 ust. 2 widnieje zapis: „ceny określone w ust. 1 ulegają zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.”

Uprzejmie informujemy, że w trakcie realizacji umowy, może wystąpić poza ustawową zmianą przepisów w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz akcyzowego także zamiana przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z zapytaniem i prośbą czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w § 5 ust. 2 do treści:

„Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie”

lub modyfikację SIWZ uwzględniającą zmiany przepisów prawa wprowadzającą dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu w § 5 ust. 2 w załączniku nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 2. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – wzoru umowy w § 6 ust. 3. Uprzejmie informujemy, że odczyty układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonuje upoważniony przedstawiciel OSD, a następnie przekazuje dane do Wykonawcy. Odczyt układów odbywa się bez udziału Wykonawcy, w związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu do treści:

Ilość pobranej przez Zamawiającego energii zostanie ustalona w oparciu o dane pomiarowo – rozliczeniowe przekazane Wykonawcy przez OSD lub w przypadku braku danych od OSD w oparciu o prognozowane zużycie energii elektrycznej.

Odp. Zamawiający nie wprowadza modyfikacji do zapisu w § 6 ust. 3 w załączniku nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 3. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – wzoru umowy w § 7 ust. 1. Zwracamy się z prośbą o zmianę błędnego odwołania do terminu płatności określonego w § 6 ust. 9 na termin określony w § 6 ust. 4.

Odp. W związku z pytaniem 3 w załączniku nr 6 do SIWZ – wzoru umowy w § 7 ust. 1, poprawiono termin płatności na określony w § 6 ust. 4.

 

Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o dodanie do § 5 załącznika nr 6 do SIWZ poniższego zapisu przewidującego możliwość zmiany ceny: „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczna dostarczona na podstawie Umowy ulęgają automatycznej korekcie o wartości wynikająca z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klientów od chwili wejście w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.”

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu w § 5 załącznika nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o dodanie do § 8 załącznika nr 6 do SIWZ zapisu: Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Odp. Zamawiający nie wprowadza zmian w § 8 załącznika nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 6. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w § 8 ust. 2 załącznik nr 6 do SIWZ na: Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot i przejęcia obowiązków wynikających z niniejszej przez inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja i przyjęcie obowiązków nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Odp. Zamawiający nie wprowadza zmian w § 8 ust. 2 załącznika nr 6 do SIWZ

 

Pytanie 7. Czy istnieje możliwość dodania do SIWZ oraz do § 8 ust. 6 załącznik nr 6 do SIWZ zapisu mówiącego o tym, iż zwiększenie lub zmniejszenie zakupionej energii elektrycznej przez Zamawiającego dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia nie przekroczy +/- 10%.

Odp. Nie istnieje możliwość dodania do SIWZ oraz do § 8 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ zapisu mówiącego o tym, iż zwiększenie lub zmniejszenie zakupionej energii elektrycznej przez Zamawiającego dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia nie przekroczy +/- 10%.

 

Pytanie 8. Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA?

Odp. Zamawiający posiada układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do usługi TPA.

 

Pytanie 9. Czy istnieje możliwość dodania zapisu do § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia ……….., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD.”

Odp. Zamawiający nie wprowadza zmian w § 8 załącznika nr 6 do SIWZ

 

Pytanie 10. Wnosimy o wskazanie obecnie okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD.

Odp. W związku z pytaniem 10 Zamawiający informuje, że stosowany jest obecnie przez OSD okres rozliczeniowy miesięczny.

 

Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 6 ust. 7 załącznika nr 6 do SIWZ na: „W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania – płatności należy dokonać nie później, niż w piątym dniu roboczym od daty otrzymania faktury”.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu w § 6 ust. 7 załącznika nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 12. Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne dla odbiorców z grupy taryfowej G przedsiębiorstwa obrotu mają obowiązek sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z aktualną Taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z powyższym nie ma możliwości stosowania stałej ceny dla odbiorców z grupy G w okresie obowiązywania umowy. Zastosowanie innych cen energii niż określonych w Taryfie spotkało by się z sankcją pieniężną na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 6 lub art. 45 ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego.

Prosimy o wprowadzenie w umowie oraz rozdziale 11 Opis sposobu obliczania ceny oferty w SIWZ zapisu, który będzie umożliwiał stosowanie ceny w grupie G zgodnej z aktualną taryfą przedsiębiorstwa obrotu zatwierdzoną przez Prezesa URE, bądź wykluczenie z zakresu przetargu energii pobieranej w grupie taryfowej G.

Odp. Zmawiający skreśla w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji 7 grupę taryfową – G11.

 

Pytanie 13. Z uwagi na to, że Operator Systemu Dystrybucyjnego nie stosuje miesięcznego okresu rozliczeniowego we wszystkich grupach taryfowych wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia, jak również nie jest możliwe dokonywanie co miesięcznych odczytów przez wykonawcę, wnioskujemy o zmianę tego okresu rozliczeniowego zgodnie z okresami taryfowymi stosowanymi przez OSD. Wnioskujemy o usuniecie par 6 pkt.3 lit. a z Wzoru Umowy który, nakazuje dokonywanie odczytów przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wprowadza zmian w § 6 załącznika nr 6 do SIWZ.

drukuj (Wyjaśnienie treści SIWZ:)

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-10-26 08:46
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-26 08:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48289
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096456
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl