Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 18.02.2011 r.

UG.271.1.2011 (UG-3410-1/2011)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 31177 – 2011 z dnia 27.01.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko Wykonawcy
Siedziba firmy lub adres Wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

 „POL-DRÓG Człuchów” Sp. z o.o.
 ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów

88,28 pkt

88,28 pkt

 

2

 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-
 Inżynieryjnego S.A.
 ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

92,52 pkt

92,52 pkt

 

3

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
 ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia jest najniższa, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-02-18 12:59
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-18 13:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30580
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43