Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 04.03.2011 r.

UG.271.2.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 52433 – 2011 z dnia 14.02.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2011 roku”

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2011 roku”,

  • Część Nr 1 – Dostawa żużla
  • Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w Specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Wykaz, ocenę i porównanie złożonych ofert do poszczególnych części zamówienia przedstawiono poniżej.

Część Nr 1 – Dostawa żużla

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Produkcja – Handel – Usługi  „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:


Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko Wykonawcy
Siedziba firmy lub adres Wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

2

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe
  Franciszek Żywiczyński
  Krzywosądz, 88-210 Dobre

98,84 pkt

98,84 pkt

 

3

 Produkcja – Handel - Usługi „MAR-POL”
  Jacek Marcinkowski
  ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

       W części Nr 1 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 firmy Produkcja – Handel - Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia jest najniższa, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko Wykonawcy
Siedziba firmy lub adres Wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

 DAMO Sp. z o.o.
  ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

77,36 pkt

77,36 pkt

 

2

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe
  Franciszek Żywiczyński
  Krzywosądz, 88-210 Dobre

99,40 pkt

99,40 pkt

 

3

 Produkcja – Handel - Usługi „MAR-POL”
  Jacek Marcinkowski
  ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

4

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

 

wykonawca wykluczony

Uzasadnienie faktyczne i prawne

       W części Nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały cztery oferty. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wyznaczonym terminie nie złożył dokumentów potwierdzających, że w stosunku do podmiotu, którego potencjałem będzie dysponował w realizacji zamówienia, nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. l ustawy Pzp. Do oferty nie załączono: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że podmiot udostępniający swój potencjał nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, w wyznaczonym terminie nie dokonał uzupełnienia i został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta nr 3 firmy Produkcja – Handel - Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia jest najniższa, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-03-04 10:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32317
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43