Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                      Czernikowo dnia 05.04.2011 r.

UG.271.3.7.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 84521 – 2011 z dnia 15.03.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”
.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Nadbudowa poddasza użytkowego, przebudowa i modernizacja
budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

„MARINBUD” Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres Wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów
w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena oferty

Termin wykonania  

1

„MARINBUD” Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

80,00 pkt

12,67 pkt

92,67 pkt

oferta wybrana

2

P.P.H.U. KLUGE Ryszard Klugiewicz
ul. Zygmuntowo 3, 87-640 Czernikowo

54,76 pkt

11,01 pkt

65,77 pkt

 

3

Konsorcjum firm:
MATIKO Karolina Majstrenko
ul. Wczasowa 7A, 87-800 Włocławek
Zakład Instalacyjno-Budowlany Marek Ciechurski ul. M. Dąbrowskiej 24,
87-800 Włocławek

73,55 pkt

15,20 pkt

88,75 pkt

 

4

Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński
ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk

54,85 pkt

20,00 pkt

74,85 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały cztery oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 firmy „MARINBUD” Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ kryteriami, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były:

  • cena oferty                                                                       - 80 %
  • termin wykonania przedmiotu zamówienia                         - 20 %

Najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała największą łączną ilość punktów. Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający w toku badania i oceny ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 dokonał poprawy omyłek rachunkowych, powiadamiając o tym Wykonawców, których oferty zostały poprawione.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-04-05 13:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30708
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43