Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-09 09:11
 • -

Czernikowo, dnia 09.05.2011 r.

IZP.271.5.5.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 115935 – 2011 z dnia 14.04.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyło konsorcjum firm:

Lider:        VOBACOM Sp. z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej 71 A/C, 87-100 Toruń

Partner:      NGE Polska Sp. z o.o. ul. Kartuska 228 A, 80-125 Gdańsk

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty Firma (nazwa) lub imię i nazwisko Wykonawcy
Siedziba firmy lub adres Wykonawcy
Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena) Łączna punktacja Uwagi
1

 Konsorcjum firm:
 Lider: VOBACOM Sp. z o.o.
 ul. M.C. Skłodowskiej 71 A/C,
 87-100 Toruń

 Partner: NGE Polska Sp. z o.o.
 ul. Kartuska 228 A, 80-125 Gdańsk
100,00 pkt 100,00 pkt oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym czasie złożona została jedna oferta. Wykonawca wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia. Zamawiający w toku badania i oceny ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, dokonał w tekście oferty poprawki, zakwalifikowanej jako oczywista omyłka pisarska, powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez konsorcjum firm: Lider:VOBACOM Sp. z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej 71 A/C, 87-100 Toruń, Partner:NGE Polska Sp. z o.o. ul. Kartuska 228 A, 80-125 Gdańsk, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Oferowana przez Wykonawcę cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co uzasadnia wybór złożonej przez konsorcjum firm:VOBACOM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu i NGE Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku oferty.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-09 09:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30707
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43