Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-10 14:36
 • -

Czernikowo, dnia 10.05.2011 r.

IZP.271.4.7.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 103365 – 2011 z dnia 31.03.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo”
.

   Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:


Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko Wykonawcy
Siedziba firmy lub adres Wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek
ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

98,72 pkt

98,72 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Długa 27, 87-300 Brodnica

91,41 pkt

91,41 pkt

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty przesłane do Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zgodnie z pkt. 17 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów. Zaoferowana przez wybranego Wykonawcę cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-10 14:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30714
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43