Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 13.06.2011 r.

IZP.271.6.5.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 138097 – 2011 z dnia 16.05.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw, na terenie gminy Czernikowo”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw
na terenie gminy Czernikowo”

 • Zadanie Nr 1 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Czernikowo
 • Zadanie Nr 2 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Steklin
 • Zadanie Nr 3 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Steklinek

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w Specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Wykaz, ocenę i porównanie ofert złożonych do poszczególnych części przedstawiono poniżej.

Zadanie Nr 1 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Czernikowo

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyła firma:

MEVIUS s.c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz
ul. Warszawska 31C/29
25-518 Kielce

93,44 pkt

93,44 pkt

 

2

MEVIUS s.c.
Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

3

Biuro Regionalne NOVUM
Jolanta Pędzisz
Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzyń

78,04 pkt

78,04 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 firmy MEVIUS s.c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Wykonawcy wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Zamawiający w toku badania i oceny złożonych ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, dokonał w tekście oferty firmy NOVUM poprawki oczywistej omyłki rachunkowej, powiadamiając o tym Wykonawcę. Korzystając z uprawnienia z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał także, do złożenia wyjaśnień odnośnie złożonych oświadczeń i dokumentów firmę MEVIUS s.c. Wezwany Wykonawca udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Zadanie Nr 2 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Steklin

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyła firma:

Biuro Regionalne NOVUM Jolanta Pędzisz
Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzyń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz
ul. Warszawska 31C/29
25-518 Kielce

97,38 pkt

97,38 pkt

 

2

MEVIUS s.c.
Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski

91,36 pkt

91,36 pkt

 

3

Biuro Regionalne NOVUM
Jolanta Pędzisz
Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzyń

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 firmy Biuro Regionalne NOVUM Jolanta Pędzisz Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzyń odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Wykonawcy wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Zamawiający w toku badania i oceny złożonych ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, dokonał w tekście oferty firmy NOVUM poprawki oczywistej omyłki rachunkowej, powiadamiając o tym Wykonawcę. Korzystając z uprawnienia z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał także, do złożenia wyjaśnień odnośnie złożonych oświadczeń i dokumentów firmę MEVIUS s.c. Wezwany Wykonawca udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Zadanie Nr 3 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Steklinek

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyła firma:

Biuro Regionalne NOVUM Jolanta Pędzisz
Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzyń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz
ul. Warszawska 31C/29
25-518 Kielce

97,38 pkt

97,38 pkt

 

2

MEVIUS s.c.
Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski

91,36 pkt

91,36 pkt

 

3

Biuro Regionalne NOVUM
Jolanta Pędzisz
Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzyń

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 firmy Biuro Regionalne NOVUM Jolanta Pędzisz Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzyń odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Wykonawcy wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Zamawiający w toku badania i oceny złożonych ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, dokonał w tekście oferty firmy NOVUM poprawki oczywistej omyłki rachunkowej, powiadamiając o tym Wykonawcę. Korzystając z uprawnienia z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał także, do złożenia wyjaśnień odnośnie złożonych oświadczeń i dokumentów firmę MEVIUS s.c. Wezwany Wykonawca udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-13 13:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30705
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43