Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 17.06.2011 r.

GOPS.271.1.1.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 158137 – 2011 z dnia 07.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 7 osób z rodzin z problemami alkoholowymi”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 7 osób z rodzin z problemami alkoholowymi”.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyło:

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń

W przedmiotowym postępowaniu złożona została 1 oferta.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcySiedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22 87-100 Toruń

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym czasie złożona została jedna oferta. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Oferowana przez Wykonawcę cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co uzasadnia wybór złożonej przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedzibą w Toruniu oferty.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-06-17 21:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30713
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43