Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 04.07.2011 r.

IZP.271.10.4.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 165571 – 2011 z dnia 14.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „O
pracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej i budowy sali gimnastycznej w Czernikowie”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej i budowy sali gimnastycznej w Czernikowie

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

„Betek - Nieruchomości” Sp. z o.o. ul. A. Gradowskiego 28, 09-402 Płock

W przedmiotowym postępowaniu złożono 18 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania
Kowalczyk ARCHITEKCI
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

-

-

wykonawca wykluczony

2

PE-POLSKA Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk

-

-

wykonawca wykluczony

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo -Usługowe „CHECZA”
ul. Nowowiejska 19/4, 83-110 Tczew

-

-

wykonawca wykluczony

4

Miejska Pracownia Projektowa „Architekci” Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 25
05-300 Mińsk Mazowiecki

47,44

47,44 pkt

 

5

JM Pracownia Projektowa
ul. Wieśniacza 9, 62-200 Gniezno

-

-

wykonawca wykluczony

6

F.H.U. „ARMAX”
Mirzec-Podborki 37, 27-220 Mirzec

-

-

wykonawca wykluczony

7

Plan 3D Adrian Bogutczak
ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź

-

-

wykonawca wykluczony

8

PION Pracownia Projektowa
Andrzej Kusztelak
ul. Gimnastyczna 14, 94-128 Łódź

68,11

68,11 pkt

 

9

Projektowanie Architektoniczne
Michał Otomański
ul. Leszczyńskiej 20/17, 93-347 Łódź

78,46

78,46 pkt

 

10

QUATTRO
ul. Brandstaettera 4, 61-659 Poznań

66,32

66,32 pkt

 

11

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „EKOBUD” s.c.
Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin

92,65

92,65 pkt

 

12

Biuro Architektoniczno-Budowlane „PRO-ARCH-2” Sp. z o.o. ul. Słowackiego 14a
43-502 Czechowice-Dziedzice

-

-

oferta odrzucona

13

P.P.U.H. „VITARO”
Wojciech Jędrzejczyk
Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

57,27

57,27 pkt

 

14

„Betek -Nieruchomości” Sp. z o.o.
ul. A. Gradowskiego 28, 09-402 Płock

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

15

Pracownia Projektowo-Budowlana „EMBOX” – Wiesław Malec
ul. Kopernika 5, 14-200 Iława

-

-

wykonawca wykluczony

16

IKA PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Wilczyńskiego 1A, 10-686 Olsztyn

42,17

42,17 pkt

 

17

Pracownia Projektowo-Usługowa
„PRO-DOM”
ul. Kochanowskiego 28/32, 87-100 Toruń

49,67

49,67 pkt

 

18

KONSBUD Sp. z o.o.
ul. Karpacka 43A/9, 85-164 Bydgoszcz

-

-

wykonawca wykluczony

W postępowaniu odrzucono jedną ofertę

 • oferta nr 12 - Biuro Architektoniczno-Budowlane „PRO-ARCH-2” Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 14a, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,wykluczonych zostało ośmiu wykonawców. Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone:

 • oferta nr 1 – Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk ARCHITEKCI ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
 • oferta nr 2 - PE-POLSKA Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk
 • oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo -Usługowe „CHECZA” ul. Nowowiejska 19/4, 83-110 Tczew
 • oferta nr 5 - JM Pracownia Projektowa ul. Wieśniacza 9, 62-200 Gniezno
 • oferta nr 6 - F.H.U. „ARMAX” Mirzec-Podborki 37, 27-220 Mirzec
 • oferta nr 7 - Plan 3D Adrian Bogutczak ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź
 • oferta nr 15 - Pracownia Projektowo-Budowlana „EMBOX” – Wiesław Malec, ul. Kopernika 5, 14-200 Iława
 • oferta nr 18 - KONSBUD Sp. z o.o. ul. Karpacka 43A/9, 85-164 Bydgoszcz

Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostało osiemnaście ofert.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania przetargowego:

 • Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk ARCHITEKCI ul. Łąkowa 11,90-562 Łódź –

brak polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego i aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

 • PE-POLSKA Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk –

brak dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczeniowej, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dokumentów wymaganych w pkt od 7.2.1. do 7.2.4. SIWZ potwierdzających, że w stosunku do podmiotu, którego potencjałem Wykonawca będzie dysponował w realizacji zamówienia, nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. l ustawy Pzp;

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo -Usługowe „CHECZA” ul. Nowowiejska 19/4, 83-110 Tczew –

brak dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczeniowej, pisemnego zobowiązania przekazującego zasób Głównego Projektanta (osoby zdolnej do wykonania zamówienia) i dokumentów dotyczących tej osoby, celem wykazania, że w stosunku do niej nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. l ustawy Pzp

 • JM Pracownia Projektowa ul. Wieśniacza 9, 62-200 Gniezno –

nie potwierdzone za zgodność z oryginałem: opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej i aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 • F.H.U. „ARMAX” Mirzec-Podborki 37, 27-220 Mirzec –

nie potwierdzone za zgodność z oryginałem aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, brak pisemnego zobowiązania przekazującego zasób Głównego Projektanta (osoby zdolnej do wykonania zamówienia) i dokumentów dotyczących tej osoby, celem wykazania, że w stosunku do niej nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. l ustawy Pzp;

 • Plan 3D Adrian Bogutczak ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź –

brak dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

 • Pracownia Projektowo-Budowlana „EMBOX” – Wiesław Malec ul. Kopernika 5, 14-200 Iława –

brak dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczeniowej, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

 • KONSBUD Sp. z o.o. ul. Karpacka 43A/9, 85-164 Bydgoszcz –

brak dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawcy wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, w wyznaczonym terminie nie dokonali uzupełnienia i zostali wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 24 ust. 4 oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

Wykonawcy:

 • QUATTRO ul. Brandstaettera 4, 61-659 Poznań
 • P.P.U.H. „VITARO” Wojciech Jędrzejczyk Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
 • „Betek - Nieruchomości” Sp. z o.o. ul. A. Gradowskiego 28, 09-402 Płock
 • IKA PROJEKT Sp. z o.o. ul. Wilczyńskiego 1A, 10-686 Olsztyn
 • Pracownia Projektowo-Usługowa „PRO-DOM” ul. Kochanowskiego 28/32, 87-100 Toruń

wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia.

Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w postępowaniu odrzucono jedną ofertę:

 • oferta nr 12 - Biuro Architektoniczno-Budowlane „PRO-ARCH-2” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 14a, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w § 15 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawarł wymóg, iż Wykonawca ma obowiązek pełnienia czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego oraz ma obowiązek przybycia na budowę.

Wykonawca złożył w ofercie oświadczenie, że zapoznał się z postanowieniami Projektu umowy określonymi w SIWZ i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednocześnie nadpisując w Formularzu OFERTA, iż zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie obejmuje czynności nadzoru autorskiego

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta nr 14 firmy „Betek -Nieruchomości” Sp. z o.o. ul. A. Gradowskiego 28, 09-402 Płock, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia jest najniższa, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-04 13:43
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-04 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30719
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43