Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 04.07.2011 r.

IZP.271.9.4.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 163163 – 2011 z dnia 13.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie”.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

„OŚWIATA” s.c.
ul. Kazubów 6a/46, 01-466 Warszawa

-

-

wykonawca wykluczony

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WERSALIN Jerzy Syposz
Doboszowice 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

-

-

wykonawca wykluczony

3

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania przetargowego Wykonawców:

  •  „OŚWIATA” s.c. ul. Kazubów 6a/46, 01-466 Warszawa - Wykonawca nie przedstawił w ofercie przetargowej dokumentów wymaganych przez Zamawiającego i w tym celu został wezwany do ich uzupełnienia w myśl dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Do oferty przetargowej nie zostały załączone wymagane przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 7.3.1. SIWZ tj. zdjęcia lub rysunki poglądowe mebli i wyposażenia wraz z opisami zawierającymi parametry techniczne – pracownia fizyczna oraz certyfikaty i atesty oferowanych produktów oraz materiałów, z których będą wykonane – pkt. 7.3.2. SIWZ.Załączone do oferty zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i kserokopia umowy spółki cywilnej nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem na wszystkich stronach. Załączone pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki, w sprawach związanych z przetargiem, nie ustanawiało osoby reprezentującej Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca dokonał uzupełnienia.

Zamawiający dokonując badania oferty, stwierdził że dokumenty złożone na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wezwaniem na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, lecz zawierają błędy. Brak w uzupełnieniu certyfikatów bezpieczeństwa, wydanych przez jednostki certyfikujące wyroby, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, świadectwo kwalifikacyjne na szybę ochronną budowlaną i atesty higieniczne na materiały takie jak: płyta laminowana Postforming, płytki ceramiczne, regały jezdne stacjonarne oraz szafy biurowe utraciły ważność. Zamawiający nie może przyjąć do dalszej oceny takiej oferty, ponieważ złożone błędne dokumenty nie potwierdzają wymagań zawartych w specyfikacji.

Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WERSALIN Jerzy Syposz Doboszowice 4,57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Wykonawca nie przedstawił w ofercie przetargowej dokumentów wymaganych przez Zamawiającego i w tym celu został wezwany do ich uzupełnienia w myśl dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Do oferty przetargowej nie załączył: dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, nie załączył do oferty pisemnego zobowiązania oddającego zasób i dokumentów potwierdzających, że w stosunku do podmiotu, którego potencjałem będzie dysponował w realizacji zamówienia, nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. l ustawy Pzp. Wykonawca wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, w wyznaczonym terminie nie dokonał uzupełnienia i został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone.

Wykonawca Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż nie podlegająca odrzuceniu oferta nr 3, firmy Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-07-05 15:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30578
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43