Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 22.07.2011 r.

IZP.271.11.6.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 180805 – 2011 z dnia 30.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

P.P.H.U. „PIOMAR” Sp. j. Marek Soroka, Zbigniew Soroka ul. Jagiełły 13/1, 49-306 Brzeg

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

P.P.H.U. „PIOMAR” Sp. j.
ul. Jagiełły 13/1, 49-306 Brzeg

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

2

NGE Polska Sp. z o.o.
ul. Kartuska 228A, 80-125 Gdańsk

88,65

88,65 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1, firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. j. Marek Soroka, Zbigniew Soroka ul. Jagiełły 13/1, 49-306 Brzeg, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie. Wykonawcy wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Korzystając z uprawnienia z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp,Zamawiający wezwał także Wykonawcę firmę „PIOMAR” Sp. j. do złożenia wyjaśnień w celu potwierdzenia, że zaoferowany sprzęt komputerowy spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wezwany Wykonawca udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-22 14:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-22 23:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30720
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43