Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Czernikowo, dnia 23.08.2011 r.

IZP.271.13.4.2011

                                               Do wszystkich Wykonawców
                                               nr post.: 210413 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 210413 – 2011 z dnia 03.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”
.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Czernikowo działając w oparciu o przepis art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiot zamówienia: „Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”,prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Podstawa prawna

Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z wytyczną zawartą w art. 12a ust. 3 oraz w art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, dotyczącą niemożliwej do usunięcia wady, uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, dotyczącej warunków uprawniających do ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający na dzień 19.08.2011 r. wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiot zamówienia „Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”, realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

W wyznaczonym terminie złożone zostały 4 oferty.

W trakcie weryfikacji ofert Zamawiający stwierdził, iż w wyniku wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanych w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy występuje rozbieżność pomiędzy udzielonymi wyjaśnieniami, a ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższa różnica dotyczy sposobu oceny spełnienia jednego z warunków udziału w postępowaniu tj. oceny wykazania przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia w postaci wykonania dwóch zadań, związanych z realizacją robót budowlanych takich jak budowa, przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 700 tys. zł każde.

W ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP w dniu 03 sierpnia 2011 r. pod numerem 210413 - 2011 oraz umieszczonym na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego ujęcie powyższego warunku było następujące: „Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwa zadania związane z realizacją robót budowlanych, takich jak budowa, przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 700 tys. zł każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat i miejsca wykonania”.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powyższy warunek był sformułowany identycznie.

Następnie w wyniku wyjaśnień treści SIWZ, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy: „Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz zadań zrealizowanych w latach 2008-2010 o wartości 761 tys. zł brutto jedno zadanie, 600 tys. zł. brutto drugie zadanie i 550 tys. zł. brutto trzecie zadanie” Zamawiający udzielił odpowiedzi, iż uzna powyższy warunek udziału w postępowaniu za spełniony.

Przytoczona zmiana nie została jednakże wprowadzona według wytycznych ustawy zawartych w art. 12a ust. 3 ustawy Pzp do pozostałych treści tj. ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczanego równocześnie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego z uwzględnieniem publikacji o zmianach w Biuletynie Zamówień Publicznych. Podobnie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie art. 36 ust. 1 pkt. 5 nie została zmieniona. W powyższych publikacjach oraz w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informacja o przedmiotowym warunku, dopuszczającym do ubiegania się o zamówienie publiczne zachowana została w niezmienionej treści do dnia składania ofert przez Wykonawców.

W ocenie Zamawiającego zaistniałe rozbieżności pomiędzy ogłoszeniami, treścią SIWZ, a udzielonymi w toku postępowania wyjaśnieniami dotyczą na tyle istotnej kwestii, iż uzasadnione jest unieważnienie postępowania z powodu niemożliwej do usunięcia wady, uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej i w następstwie wyboru, zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymieniona przesłanka sformułowana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych musi być analizowana w kontekście naruszeń ustawy skutkujących wystąpieniem podstaw do unieważnienia umowy, o których mowa w art. 146 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią zmienionego podczas ostatniej nowelizacji art. 146 ust. 6 Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-08-24 13:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26918
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43