Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

Czernikowo, dnia 05.09.2011 r.

IZP.271.14.5.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 212783 – 2011 z dnia 05.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

BUD – INVENT Sp. z o.o. ul. Odkryta 36A, 03-140 Warszawa

W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

INWESTPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz

-

-

wykonawca wykluczony

2

PROKSEN Sp. z o.o.
ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń

51,49

51,49 pkt

 

3

Pracownia Projektowo - Usługowa „AQUA” Ciołek Stanisław ul. Liliowa 27, 87-100 Toruń

76,70

76,70 pkt

 

4

BUD – INVENT Sp. z o.o.
ul. Odkryta 36A, 03-140 Warszawa

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

5

KOMPLET – INWEST s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Pranowska-Nieboj
Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.

71,13

71,13 pkt

 

6

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów
Sp. z o.o. ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów

47,62

47,62 pkt

 

7

P.W. „TELKU” Ryszard Kutkowski
ul. Wyszyńskiego 20/6, 87-100 Toruń

72,63

72,63 pkt

 

8

JUBANA POLSKA
Stary Jasiniec 78, 86-010 Koronowo

47,92

47,92 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostało osiem ofert.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania przetargowego:

  • INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz –

brak zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganego dokumentu, w wyznaczonym terminie nie dokonał uzupełnienia i został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca PROKSEN Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń, wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganego dokumentu, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta nr 4 firmy BUD – INVENT Sp. z o.o. ul. Odkryta 36A, 03-140 Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia jest najniższa, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30709
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43