Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 02.09.2011 r.

GZK-3410-2/2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 260132 – 2011 z dnia 25.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Dostawy peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOREC” Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

EKOENERGIA CK, Jadwiga Krawczyk,
ul. Połowniaka 10/40, 25-634 Kielce

93,02 pkt

93,02 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOREC”
Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń

100 pkt

100 pkt

Oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

         W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty nie przewyższała kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOREC” Sp. z o.o.,
ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń,
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. XV SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30806
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43