Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czernikowo, dnia 26.09.2011 r.

IZP.271.12.8.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 216454 – 2011 z dnia 26.07.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów
w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena oferty

Termin wykonania  

1

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o. „ALFA”
ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz

54,96 pkt

22,81 pkt

77,77 pkt

 

2

Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek
ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

75,00 pkt

25,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

3

Konsorcjum firm
Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński
ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk
RAW – BUD Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 39, 85-137 Bydgoszcz

74,29 pkt

19,97 pkt

94,26 pkt

 

4

ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o.,
Sp. k. Jacewo 76, 88-100 Inowrocław

-

-

-

wykonawca wykluczony

5

MELBUD S.A.
ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz

-

-

-

oferta odrzucona

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert.

Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 odrzucona została oferta Wykonawcy MELBUD S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz.

Wykonawca w treści oferty podał termin wykonania zamówienia w sposób niezgodny z zapisami SIWZ. Wezwany do wyjaśnienia treści oferty wskazał równocześnie termin 297 dni, liczony z pominięciem trzech miesięcy wyjaśniając, że termin w jego wyliczeniu biegnie od dnia 08 września 2011 roku, w związku z tym upływa w dniu 30 września 2012 r. Wykonawca określając termin w sposób inny niż wymagały tego zapisy SIWZ (w dniach), w szczególności poprzez wskazanie daty wykonania zamówienia uniemożliwił dokonanie oceny oferty zgodnie z kryteriami oceny. Zamawiający nie może przyjąć, nawet uwzględniając wyjaśnienia w zakresie łącznej liczby dni (388) podanej w wyjaśnieniach, z uwagi na odniesienie do daty 08 września 2011 roku, jako daty rozpoczęcia robót, co już jest błędnym założeniem, jak i wskazanej w ofercie daty zakończenia robót. Taki opis terminu wykonania zamówienia uniemożliwia obiektywne ustalenie terminu oferowanego przez Wykonawcę. Wyjaśnienia udzielone na żądanie Zamawiającego nie spowodowały powzięcia przez Zamawiającego wiedzy w zakresie ewentualnego błędu czy omyłki Wykonawcy, wręcz utwierdziły Zamawiającego w przekonaniu, że oferta dotyczy tylko konkretnego terminu w niej zapisanego. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”), uznać należy, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i należało ją odrzucić.

W trakcie badania złożonej oferty ustalono, że złożony wraz z ofertą kosztorys, sporządzony metodą uproszczoną nie zawiera strony pierwszej (strony tytułowej) i tabeli elementów scalonych. Niektóre ceny jednostkowe wzbudziły podejrzenie Zamawiającego o możliwości popełnienia błędu w kalkulacji tych pozycji lub naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji o rażąco niskiej cenie. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień Wykonawca poza kosztorysem szczegółowym dla wskazanych w wezwaniu pozycji kosztorysu dołączył zmienioną stronę tytułową oraz tabelę elementów scalonych. Poza tymi dokumentami Wykonawca nie przekazał innych wyjaśnień dotyczących sposobu ustalenia cen jednostkowych, których żądanie dotyczyło. Przyjmując zawarte w treści dokumentów informacje za wyjaśnienia Zamawiający ustalił, że Wykonawca w kosztorysach zastosował stawkę roboczogodziny w wysokości 4,21 zł, koszty pośrednie 20% oraz zysk 5%, dla większości wykonywanych robót, co łącznie ustala wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełnym etacie zdecydowanie poniżej płacy minimalnej. Wykonawca nie wskazał żadnych przesłanek ustalenia cen piasku, stali, transportu, itd., które zdaniem Zamawiającego ustalone są zdecydowanie poniżej cen rynkowych, a także cen zawartych w ofertach konkurencyjnych i w kosztorysie inwestorskim. Brak wyjaśnień w żądanym zakresie uniemożliwia Zamawiającemu przyjęcie stanowiska o prawidłowym wyliczeniu ceny oferty, w sposób nie naruszający wzmiankowanych wyżej przepisów.

W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”), brak szczegółowego uzasadnienia przyjętych cen jednostkowych materiałów oraz dokonana ocena złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień i dokumentów potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i należało ją odrzucić.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., Sp. k. Jacewo 76, 88-100 Inowrocław.

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego w dniu 07 września 2011 r. zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia wymaganych dokumentów, a także na podstawie art. 87 ust. 1 do złożenia wyjaśnień obejmujących informacje o podstawie do dysponowania potencjałem innych podmiotów i wyjaśnień dotyczących przedłożonych w ofercie wyliczeń ceny, w wyznaczonym terminie nie dostarczył wymaganych dokumentów, przekazując jedynie informacje drogą faksową, w związku z czym naruszył swoim postępowaniem przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 wymienionej ustawy w związku z art. 22 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Podstawowym brakiem w ofercie jest niewskazanie obszaru podwykonawstwa w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Posłużenie się Panem Jackiem Kubickim jako kierownikiem budowy, którym dysponuje i oddaje do dyspozycji inny podmiot, musi być oparte o umowę podwykonawczą. W każdym bądź razie z treści oferty i wyjaśnień nie można innych wniosków wyciągnąć. Osobą tą dysponuje podmiot KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. i ten podmiot złożył w sposób skuteczny zobowiązanie do oddania swojego pracownika do dyspozycji Wykonawcy jako swoich zasobów. Z treści złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznika Nr 8 – Potencjał Kadrowy wynika pośrednia więź prawna, łącząca Wykonawcę z osobą zdolną do wykonania zamówienia (kolumna nr 5 - Informacja o podstawie do dysponowania, zapis „zobowiązanie do oddania do dyspozycji”). Pośrednia więź prawna to przypadek, w którym Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, w którego dyspozycji znajdują się osoby zdolne do wykonania zamówienia. W przypadku dysponowania pośredniego zastosowanie ma przepis § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane i w takim wypadku Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia. Z treści oferty nie wynika, że kierownik budowy będzie związany stosunkiem prawnym z samym Wykonawcą, a więc nie będzie to dysponowanie bezpośrednie. Jeśli podstawa dysponowania i posługiwania się miała/ma być inna Wykonawca winien był udowodnić podstawę dysponowania. W związku z istnieniem podwykonawstwa w przedmiotowej ofercie Wykonawca winien zgodnie z żądaniem zapisanym w SIWZ wskazać zakres tego podwykonawstwa. Odmienny zapis w ofercie jest błędem którego usunąć nie można. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego lub wcześniej winien przekazać dokumenty dotyczące podwykonawcy, czego też nie zrobił.

Wykonawca w ofercie powołał się na doświadczenie osób trzecich. Prawdopodobnie osoby fizycznej, której jest sukcesorem oraz innych podmiotów. W pierwszym zakresie Wykonawca nie zawarł żadnej informacji i nie złożył wyjaśnień pomimo wezwania. W drugim zakresie udzielił obszernych wyjaśnień nie odpowiadających po części treści oferty. Pozostawiając doktrynalny spór o sposób dokumentowania posiadania wymaganego doświadczenia, którego Wykonawca nie wykazał, gdyż nie wskazał wykonanych przez niego zamówień, a jedynie takie przy wykonywaniu których uczestniczył. Zgadzając się, że orzecznictwo jest niejednolite w zakresie wykazywania doświadczenia, jednak w zakresie dotyczącym robót budowlanych przeważająca i ugruntowana linia orzecznicza wskazuje na konieczność dokumentowania własnego doświadczenia (wykonanych zamówień lub ich części). W udokumentowaniu doświadczenia nie chodzi o udokumentowanie odpowiedzialności cywilnej, bo taką największą, będą miały firmy ubezpieczeniowe (niewątpliwie z ubezpieczenia kontraktu odpowiadają jak Wykonawca), tylko o nabycie praktycznych umiejętności. Tych nie sposób nabyć nie wykonując zamówienia. Wykonawca kwestionując zasadność żądania złożenia dokumentów, potwierdzających posiadane doświadczenie napisał, że składa wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Niestety pismo nie zawiera wykazu.

Wykonawca zamiast wyjaśnień treści dokumentu zawartego w ofercie - wyliczenia ceny ­ wskazuje na brak konieczności złożenia kosztorysu. Wyjaśnienia Wykonawcy odbiegają od zapisów SIWZ i wyjaśnień udzielonych w postępowaniu przez Zamawiającego. Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ miał sporządzić kosztorys metodą uproszczoną, odwołując się do poszczególnych pozycji przedmiaru. Wyjaśnienia mówiące, że przedmiar należy traktować jako dokument pomocniczy należało rozumieć w ten sposób, że poszczególne pozycje winny zawierać w cenie także wartość robót, która w przedmiarze nie została precyzyjnie opisana. Wykonawca kosztorysu nie sporządził w ogóle. Dokument zawarty w ofercie nie pozwala w sposób obiektywny dokonać badania prawidłowości obliczenia ceny, a w szczególności uniemożliwi rozliczenie robót w przypadku niewykonania zamówienia (rozwiązania umowy). Zgodnie z zapisami SIWZ ma on taką podstawę stanowić. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym kosztorys ofertowy nie ma charakteru ostatecznego, wiążącego dla stron. Jest jedynie wstępnym zestawieniem orientacyjnym przewidywanych kosztów. Informacyjny charakter kosztorysu ma znaczenie dla oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ, bowiem pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie, czy Wykonawca składając ofertę zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Brak kosztorysu daje podstawy Zamawiającemu do twierdzenia, że nie zastosowano albo wcale nie ujęto rozwiązań przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia. Brak kosztorysu ofertowego nie może być uzupełniany (stanowi on bowiem swoistego rodzaju formularz cenowy), a nadto w myśl art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający może wezwać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których jest mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, którymi są tylko i wyłącznie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz poprzez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

Brak w ofercie Wykonawcy kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie Przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, co wypełnia przesłankę określoną w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. - oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu w przypadku jej złożenia przez Wykonawcę nie wykluczonego z udziału w postępowaniu.

Wykonawcy „ALFA” Sp. z o.o., Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek, oraz Konsorcjum firm TB.INVEST i RAW – BUD Sp. z o.o. wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oferty i terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą łączną ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ kryteriami, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były:

 • cena oferty                                                                          - 75 %
 • termin wykonania przedmiotu zamówienia                     - 25 %

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-26 12:51
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-27 09:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30805
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43