Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 24.10.2011 r.

IZP.271.18.2.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 269639 – 2011 z dnia 13.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 2 848 036,84 zł”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo
w wysokości 2 848 036,84 zł”.

w wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył:

Bank Millenium SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Bank Millenium SA
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

2

Konsorcjum:
KBS w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań

92,16 pkt

92,16 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Bank Millenium SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-24 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-24 11:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30711
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43