Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 26.10.2011 r.

IZP.271.15.7.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 228053 – 2011 z dnia 25.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

„MARINBUD” Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Firma Budowlana „DOLMAR”
Jasiński Grzegorz ul. Kościuszki 30/13
87-400 Golub Dobrzyń

79,83

79,83 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „BUDMONT”
ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek

89,48

89,48 pkt

 

3

MATIKO Karolina Majstrenko
ul. Wczasowa 7A, 87-800 Włocławek

73,89

73,89 pkt

 

4

Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki spółka jawna
ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież

-

-

wykonawca wykluczony

5

„MARINBUD” Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

6

Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński
ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk

83,18

83,18 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało sześć ofert.

Wykonawcy FB „DOLMAR” i Przedsiębiorstwo WENO spółka jawna wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki spółka jawna ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież. W toku badania ofert Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwrócił się do wszystkich Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą ookres 30 dni, liczony od dnia upływu okresu związania. Pisma znak IZP.271.15.5.1-6.2011 przesłane zostały w formie faksu w dniu 03 października 2011 roku. Wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, było dopuszczalne wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności złożonego wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca w dniu 06 października 2011 roku przesłał Zamawiającemu pocztą pismo, informujące o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. W tym stanie sprawy Wykonawca Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki spółka jawna ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież został wykluczony z postępowania. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający dokonując badania złożonych ofert , działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawców: FB „DOLMAR”, PBM „BUDMONT”, MARINBUD i TB. INVEST do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów, mających wpływ na wysokość ceny, zaoferowanej za realizację przedmiotu zamówienia i wymaganych w SIWZ. Wezwani Wykonawcy w wyznaczonym terminie złożyli wymagane przez Zamawiającego informacje.

W wyniku przeprowadzonego badania i oceny pozostałych nie podlegających odrzuceniu ofert na podstawie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę „MARINBUD” Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski,który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena oferty - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-10-26 13:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30677
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43