Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 02.11.2011 r.

IZP.271.19.4.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 273481 – 2011 z dnia 18.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Netia S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna
Sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 26, 87-100 Toruń

53,85

53,85 pkt

 

2

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty. Wykonawca Kujawsko - Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 26, 87-100 Toruń wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia.

W wyniku przeprowadzonego badania i oceny nie podlegających odrzuceniu ofert na podstawie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez WykonawcęNetia S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena oferty - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-02 13:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-02 13:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30582
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43